Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Alle vergaderstukken en uitzendingen van voor de zomer van 2022 zijn terug te vinden op de voormalige website: https://bergendal.raadsinformatie.nl

Een raadsvoorstel is een stuk aan de hand waarvan de gemeenteraad kan vergaderen en besluiten.
In een raadsvoorstel kan nieuw beleid worden voorgesteld, beleid worden aangepast en worden daartoe benodigde financiën beschikbaar gesteld.
Zonder raadsvoorstellen kan de raad zijn werk niet goed doen.

Raadsvoorstellen zijn vaak afkomstig van het college, maar kunnen ook door één of meer raadsleden of door het Presidium zijn opgesteld.

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een aan de raad voorgelegd te nemen besluit.
Voordat wordt gestemd over een voorgelegd besluit, wordt eerst gestemd over het amendement.

Ieder raadslid heeft het recht om een amendement op een raadsvoorstel in te dienen.

Een motie is een schriftelijke uitspraak van de raad over een onderwerp.
Zo'n uitspraak kan een opdracht of verzoek aan het college zijn of het uitspreken van een gevoel betreffen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden en wordt dan een onderwerp op de agenda. Na de bespreking stemt de raad over de motie.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Het college en de burgemeester geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
Door het toesturen van Informatienota's en memo's wordt aan deze informatieplicht invulling gegeven.

Informatienota's zijn gericht op het delen van informatie die desgewenst in een vergadering kan worden besproken. Over de verstrekte informatie hoeft nu geen besluit te worden genomen.
Mogelijk moet in de toekomst wel een besluit over dit onderwerp genomen worden en kan de raad via de bespreking ervan het college al een beeld over de gewenste nader uit te werken richting meegeven.

Memo's zijn gericht op het verstrekken van (met name feitelijke) informatie die volgens de opsteller niet besproken hoeft te worden in een vergadering.
Wanneer het college de raad wil informeren over een in een vergadering gedane toezegging of gestelde vraag.
Ook wanneer buiten een vergadering door een raads- of carrousel lid een vraag is gesteld, waarvan wordt ingeschat dat het voor de gehele raad belangrijk is om het antwoord te vernemen, wordt dit via een memo aan de raad gestuurd.

Aan de raad gerichte brieven komen op een openbare lijst van Ingekomen stukken. De raad besluit in zijn vergaderingen over de wijze waarop deze brieven worden afgehandeld.

Aan de raad gestuurde brieven zijn openbaar en dus opvraagbaar. Privacygevoelige gegevens worden dan verwijderd.

De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente. Met andere woorden: zij onderzoekt of het gemeentebestuur (raad, college) het werk goed doet. Het werk van de commissie gaat dus verder dan dat van de accountant, die let op de rechtmatigheid.

De Rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel mogen inwoners, raad en college een onderwerp aandragen. Inwoners kunnen hiervoor mailen naar griffie@bergendal.nl.

Schriftelijke vragen zijn kort en duidelijk geformuleerde vragen van één of meer raadsleden aan het college of de burgemeester.

Het college of de burgemeester beantwoordt die vragen binnen 30 dagen of geeft gemotiveerd aan wanneer hiervoor meer tijd nodig is.

In vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies kunnen door individuele leden van het college van burgemeester en wethouders mondelinge toezeggingen worden gedaan naar aanleiding van of aanvullend op de bespreking van een onderwerp of voorstel. Toezeggingen vragen om een inspanningsverplichting door het college of zijn onderdeel van een besluit en worden daarom geregistreerd.

Van vergaderingen worden verslagen gemaakt.

Raadsleden worden regelmatig uitgenodigd voor allerhande bijeenkomsten. Om inzichtelijk te houden welke uitnodigingen zijn binnengekomen staan alle bij de griffie bekende uitnodigingen voor de raad in dit activiteitenoverzicht.

Stukken of bijlagen die na afloop van de bijeenkomst aan de griffie zijn toegestuurd, worden nog als bijlage aan de betreffende activiteit toegevoegd.

In dit activiteitenoverzicht staan niet:

  • Vergaderingen van de raad en zijn commissies;
  • Informatieavonden die door het college voor inwoners worden georganiseerd.
  • Bijeenkomsten die door politieke partijen zelf worden georganiseerd;
  • Uitnodigingen met een commercieel karakter of waar kosten aan zijn verbonden;

Het college en de burgemeester geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
Wanneer een raadslid aanvullend daarop behoefte heeft aan informatie, kan hij schriftelijk een 'Verzoek om inlichtingen' doen aan het college of de burgemeester.

Deze verzochte inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of de daarop volgende raadsvergadering gegeven, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt in de vergadering waarin de antwoorden worden gegeven.