Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 14 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Dit is een concept-agenda.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen en trekking stemcijfer
 3. 2.a

  Moties

  Soort   Nummer Titel
  Moties 2023-M043 Inventarisatie ambities
 4. 3
  Vaststellen van de agenda
 5. 3.a

  Door een wijziging van de wet is het niet meer mogelijk om een Rekenkamercommissie te hebben. Gemeenteraden zijn verplicht een wettelijke Rekenkamer in te stellen, vóór 1 januari 2024. Hierdoor moeten leden opnieuw worden benoemd (voor 6 jaar) en is er een nieuwe verordening nodig. Het raadsvoorstel voorziet in de juridische aanpassingen. Voorgesteld wordt om te verordening vast te stellen en de huidige leden van de Rekenkamercommissie, te benoemen voor 6 jaar.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B076 Instellen Rekenkamer Berg en Dal (Wet versterking decentrale Rekenkamers)
 6. 4

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

 7. 5
  Hamerstukken
 8. 5.a

  In 2022 stelde de gemeenteraad € 30.000,- beschikbaar voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. De waardenkaart bevat een uitgebreide inventarisatie van bijvoorbeeld cultuurlandschappen en historische bouwkunst. Naast de inhoudelijke informatie over de geïnventariseerde objecten, structuren en gebieden is er voor de cultuurlandschappen, de bouwkunstobjecten en de stedenbouw ook een waardering doorgevoerd. Hierbij is aangesloten op de gangbare waarderingsmethoden. De raad wordt gevraagd de waardenkaart vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B066 Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart
 9. 5.b

  Aan de Nijerf 4 en 4a in Groesbeek staan twee woningen (twee-onder-een-kap). Op het voorerf van deze woningen, willen de initiatiefnemers twee (vrijstaande) seniorenwoningen bouwen. Deze woningen krijgen op de begane grond alle woonfuncties en een beperkte bouwhoogte. De bestaande woningen worden verkocht. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hier zijn geen reacties (zienswijzen) op gekomen. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B072 Vaststellen bestemmingsplan Nijerf 4 en 4a
 10. 5.c

  De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van inwoners in de regio. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare groepen. In de Kaderbrief van de GGD staan op hoofdlijnen de ontwikkelingen en het beleid voor het jaar 2025. Dit is een eerste stap in de voorbereiding van de programmabegroting 2025 van de GGD. Het college kan zich in de belangrijkste ontwikkelingen voor beleid en financiën vinden. In de concept-reactie (concept-zienswijze) op de Kaderbrief wordt ingegaan op een paar aandachtspunten. Die gaan over onder andere de uitbreiding van de formatie, informatiebeveiliging en jeugd. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de zienswijze.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B074 Kaderbrief 2025 GGD Gelderland Zuid
 11. 5.d

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeente Berg en Dal bereidt zich al enige tijd voor op de invoering van deze wet. Vanwege de impact van deze wet, het belang van een goede ruimtelijke ordening en in het verlengde daarvan de daaraan verbonden dienstverlening aan de inwoners, vond de Rekenkamercommissie het de moeite waard om na te gaan in hoeverre de gemeente Berg en Dal ‘klaar is’ voor de invoering.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B081 Aanbevelingen Rekenkamercommissie invoering Omgevingswet
 12. 5.e

  De Auditcommissie voert (namens de raad) gesprekken met de accountant en brengt (financiële) adviezen uit aan de raad. Dit gaat over alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeentefinanciën op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. De Auditcommissie Berg en Dal bestaat uit vier raadsleden. Één van deze leden, mevrouw S. Fleuren (CDA), is per 2 november 2023 gestopt als raadslid en maakt daarmee automatisch geen deel meer uit van de Auditcommissie. Hierdoor is er een vacature ontstaan. De heer Van Loon (CDA) heeft aangegeven bereid te zijn deze vacature in te vullen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B078 Benoeming lid Auditcommissie Berg en Dal
 13. 5.f

  Jaarlijks worden aan het einde van het jaar de tarieven in de belastingverordeningen vastgesteld. En dit jaar is dat niet anders. Dat zorgt er voor dat de verwachte belastinginkomsten uit de onlangs vastgestelde Programmabegroting worden gerealiseerd.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B079 Belastingverordeningen 2024
 14. 5.g

  In de programmabegroting 2023 zijn de ambities, doelen en resultaten beschreven. Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. Na de Voorjaarsnota is deze Najaarsnota de tweede rapportage over het begrotingsjaar 2023. In de Najaarsnota rapporteert het college over financiële afwijkingen en de inhoudelijke voortgang. Het begrotingssaldo komt nu op € 4.524.000 voordelig. Dit komt vooral omdat de gemeente meer geld krijgt vanuit het Rijk (de algemene uitkering).

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B080 Najaarsnota 2023
 15. 5.h

  Omschrijving volgt nog.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B082 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN
 16. 5.i

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV), omdat de APV ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Met ingang van 1 januari 2024 moet de APV technisch zijn aangepast aan de Omgevingswet. Verwijzingen naar wet- en regelgeving zijn nu aangepast. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd; dat komt op een later moment in de raad. Daarnaast is de Alcoholwet per 1 juli 2021 in werking getreden. De verwijzingen naar de Drank- en Horecawet waren nog niet aangepast naar de Alcoholwet. Deze verwijzingen zijn nu ook aangepast.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B083 Eerste wijziging APV vanwege Omgevingswet en Alcoholwet
 17. 5.j

  De gemeente is eigenaar van een stukje weg bij Lieskes Wengs in Leuth. Dit stukje weg heeft geen functie en daarmee geen meerwaarde. Twee ondernemers aan de Lieskes Wengs, willen een deel van de weg die tussen hun bedrijven is gelegen, kopen. Het gaat hierbij om in totaal 160m2. Daarmee wordt dat stukje weg aan de openbaarheid onttrokken.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B061 Onttrekking openbaarheid deel Lieskens Wengs te Leuth
 18. 5.k

  Aan de griffier is door het volgende gevraagd:
  - Nadere informatie over de bestedingsmogelijkheden van het budget voor fractieondersteuning;
  - Informatie over de hoogte van de vergoeding in vergelijking met andere gemeenten;
  - De opstelling van een zelfstandige verordening voor ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning.
  Dit voorstel voorziet in een verordening voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Met de vaststelling van een nieuwe verordening kunnen de bestaande artikelen over dit onderdeel in het Reglement van Orde ingetrokken worden.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B087 Verordening fractie-ondersteuning en ambtelijke bijstand
 19. 5.l

  Het werk van een werkgeverscommissie van de griffie is steeds intensiever en belangrijker geworden. Daarom ook kunnen leden van deze commissie sinds een aantal jaren een extra vergoeding krijgen. Dit kan overigens ook gelden voor de auditcommissie. Dit voorstel regelt de vergoeding en bevat een allesomvattende verordening voor de werkgeverscommissie.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B088 Verordening op de werkgeverscommissie Berg en Dal
 20. 5.m

  In 2013/2014 is op de Stekkenberg in Groesbeek in samenwerking tussen de gemeente en Oosterpoort het Voorzieningenhart gerealiseerd. Een multifunctioneel centrum met een dorpshuisdeel, een school en een kinderopvangvoorziening. De gemeente heeft met Oosterpoort een overeenkomst gesloten, waarbij de gemeente aan Oosterpoort voor een periode van minimaal 10 jaar (tot 1 juli 2024) een bepaalde jaarlijkse totaalhuur garandeert. Vanwege een regeling in de Woningwet wil Oosterpoort het gebouw verkopen. De Autoriteit Woningcorporaties heeft toestemming gegeven aan Oosterpoort voor verkoop aan de gemeente. De raad wordt gevraagd in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen, om het Voorzieningenhart te kopen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B069 Overname maatschappelijk vastgoed Oosterpoort/Voorzieningenhart op de Heuvel
 21. 5.n

  In het Rijk van Nijmegen werken we sinds 2012 met zeven gemeenten samen in het jeugddomein. Sinds de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten staan we voor een grote opgave. De druk op de jeugdzorg neemt toe met lange wachtlijsten en hoge kosten. Om alle uitdagingen die op het gebied van de jeugdzorg op de gemeenten afkomen in goede banen te leiden, is een stevige sturing noodzakelijk. De regionale samenwerking is verder geprofessionaliseerd door te groeien naar een regionale programmasturing op jeugd. Dit heeft geleid tot het meerjarige regioprogramma Jeugd. Het regioprogramma bevat de ambities, doelen en acties op het gebied van jeugd. De raad wordt gevraagd het programma 2023-2028 vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B070 Regioprogramma Jeugd
 22. 5.o

  De gemeente heeft een vraag gekregen. Een inwoner wil op de Sint Hubertusweg 11 in Beek een toeristisch opstappunt (TOP) maken met dagrecreatieve horeca. De bestaande woning op die locatie wordt gesloopt. Het college van burgemeester en wethouders is positief over het initiatief. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de gemeente. Het idee van een TOP past ook binnen de Kadernota Toerisme van de gemeente. Ook wordt de parkeerdruk in het gebied minder, door de TOP. Om de TOP veilig te kunnen bereiken moet de bestaande aansluiting op de Sint Hubertusweg worden aangepast. De kosten voor deze aanpassing zijn hoog (€ 188.000). De initiatiefnemer kan dit niet helemaal zelf betalen. De provincie wil 100.000,- betalen, vanwege het maatschappelijk belang. De initiatiefnemer kan zelf € 44.000 bijdragen. Het college vraagt de gemeenteraad om € 46.500,- uit de algemene reserve van de gemeente. Dit is inclusief de kosten van de overdracht van de grond.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B075 Ontsluiting toeristisch opstap punt (TOP) Beek
 23. 6
  Bespreekstukken
 24. 6.a

  Het plan is om natuurgebied de Ooijse Graaf opnieuw in te richten. Het idee is om een groot oppervlak aan moerasnatuur te ontwikkelen, meer water vast te houden en de Ooijse Graaf bovendien beter beleefbaar te maken door het realiseren van wandelroutes. Tot slot biedt het plan de mogelijkheid om het huidige akkerbouwbedrijf om te vormen naar een toekomstbestendig landbouwbedrijf. Met natuurbeheer als extra activiteit. De tijdelijke winning van zand is de drager van deze ontwikkeling van de Ooijse Graaf. Het projectgebied is ongeveer 48 hectare groot. Op het bestemmingsplan zijn 10 reacties (zienswijzen) binnen gekomen. Hierdoor is het bestemmingsplan gewijzigd. De raad wordt gevraagd het gewijzigde plan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B055 Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
 25. 6.b

  De gemeenteraad heeft op 10 november 2022 bij meerderheid een motie (2022-M046) aangenomen waarin het college wordt opgeroepen verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie financieel te ondersteunen bij de verduurzaming van hun accommodatie. Daarmee kan de energierekening worden verlaagd. Om verenigingen en stichtingen zoals sportclubs en dorpshuizen te stimuleren werk te maken van het verduurzamen van hun accommodatie, is het wenselijk om een subsidieregeling in werking te stellen. De raad wordt daarom gevraagd om de Verordening stimuleringslening en subsidie duurzame maatregelen non-profitorganisaties Berg en Dal 2024 vast te stellen. De verenigingen en stichtingen krijgen ook een gratis energiescan aangeboden.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B077 Financiële ondersteuning vereniging en stichtingen bij verduurzaming van hun accommodaties
 26. 6.c

  In het grondbeleid ligt vast op welke wijze en binnen welke kaders de gemeente zich op de grondmarkt begeeft. De huidige nota Grondbeleid van de gemeente Berg en Dal komt uit 2017. De belangrijkste wijziging in de nieuwe Nota Grondbeleid is de keuze voor situationeel grondbeleid. Hierbij bekijkt de gemeente per ontwikkeling wat de beste strategie is. Er kunnen namelijk feiten en omstandigheden zijn dat de gemeente zich alsnog actiever opstelt in de grondmarkt in plaats van alles over te laten aan de markt. Om snel te kunnen handelen wordt de raad, naast het vaststellen van het nieuwe beleid, gevraagd 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor strategische grondaankopen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B084 Vaststellen Nota Grondbeleid Berg en Dal 2023
 27. 7
  Ingekomen stukken
 28. 7.a

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 23 Aankondiging Rekenkameronderzoek naar ondermijning
  Ingekomen stukken 01 Artikel: Er is geen klimaatcrisis
  Ingekomen stukken 10 Beheersovereenkomst Cultureel Centrum De Mallemolen
  Ingekomen stukken 19 Bijlagen brief voortgang project Polder Biesterveld
  Ingekomen stukken 11 Evaluatieonderzoek Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
  Ingekomen stukken 18 Gemeente aan de leiband van Vattenfall - laadpaal op hinderlijke plaats
  Ingekomen stukken 05 GGD Tussentijdse rapportage tot en met augustus 2023 en jaarkalender 2024
  Ingekomen stukken 21 Hengelsport loodvrij
  Ingekomen stukken 22 Herfstbrief 2023
  Ingekomen stukken 12 Ideeënbundel armoedebestrijding
  Ingekomen stukken 03 Informatiebulletin Karl-Leisner-Mariëndaalkapel
  Ingekomen stukken 13 Jaarverslag 2022 Gemeentelijke ombudsman
  Ingekomen stukken 14 Jaarverslag interne klachtbehandeling 2022
  Ingekomen stukken 07 Klimaatverandering
  Ingekomen stukken 16 Manifest Ruimte voor Levende Rivieren
  Ingekomen stukken 02 Motie: De natuur die je nu niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen
  Ingekomen stukken 17 Pamflet Eigen Kracht Centrale gemeenten
  Ingekomen stukken 15 Persbericht en motie Grip op asiel
  Ingekomen stukken 04 Publicatie Welzijnsmonitor LHBTIQA+ Gelderland en Overijssel 2023
  Ingekomen stukken 19 Reactie college op ingekomen brief
  Ingekomen stukken 06 Reactie op afwijzing vergunning van 3 seniorenwoningen
  Ingekomen stukken 09 Vacatures en profielschetsen bestuursleden VNG
  Ingekomen stukken 20 Vislood, gemeente en Sportvisserij Nederland
  Ingekomen stukken 08 Voortgang financiële bijdrage provincie Gelderland in relatie tot coalitieakkoord
 29. 7.b

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 03 Afwikkeling ODRN en Gemeente betreffende aanvraag dakkapel
  Ingekomen stukken 08 Behandeling beroep nav besluit bestemmingsplan recreatieterrein
  Ingekomen stukken 12 Beroep - Voorlopige voorziening bestemmingsplan
  Ingekomen stukken 11 Beroep ontgrondingsvergunning - verhinderdatums doorgeven
  Ingekomen stukken 15 Bezwaar nieuwbouw Patrijsweg Berg en Dal en intrekking daarvan
  Ingekomen stukken 10 Kwiek ongelijke behandeling leden - huur sporthallen
  Ingekomen stukken 14 Reactie op besluitvorming college inzake 3 seniorenwoningen
  Ingekomen stukken 06 Verzoek gesprek inzake opvang asielzoekers klooster
  Ingekomen stukken 02 Verzoek inzake beleid gebruik van vislood
  Ingekomen stukken 13 Verzoek om informatie betreffende arbeidsmigranten huisvesting en opkoopverboden
  Ingekomen stukken 04 Zienswijze 1 Bezwaar verkeersveiligheid ivm nieuwbouwplan DAC terrein Pluryn, Groesbeek
  Ingekomen stukken 05 Zienswijze 2 bezwaar verkeersveiligheid ivm nieuwbouwplan DAC-terrein, Groesbeek
  Ingekomen stukken 07 Zienswijze 3 bezwaar erfscheiding Jonkheer v Grotenhuisstr. en nieuwbouw DAC-terrein
  Ingekomen stukken 09 Zienswijze 4 herinrichting nieuwbouw en DAC-terrein
 30. 7.c

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 04 Agenderingsverzoek regionaal arbeidsmarkt- en re-intergratiebeleid 2024-2028
  Ingekomen stukken 02 BVO DRAN Kaderbrief 2025 en aanbiedingsbrief
  Ingekomen stukken 01 GGD Kaderbrief 2025 en verzoek om reactie-zienswijze
  Ingekomen stukken 03 ODRN Zienswijze kadernota 2024-2025
 31. 7.d
  Ander behandelvoorstel
 32. 8

  Door het college ter kennisname aan de raad toegezonden schriftelijke informatie.

  Informatienota's en memo's

  Soort   Nummer Titel
  Informatienota's en memo's 2023-I084 Dienstverleningsovereenkomst Dar 2024 grondstoffen/afval
  Informatienota's en memo's 2023-I087 Evaluatie Toetsingskader Kleinschalige Woningbouwinitiatieven
  Informatienota's en memo's 2023-I091 Investeringssubsidie hekwerk Stichting Sportpark Noord
  Informatienota's en memo's 2023-I082 Jaarverslag Leerplicht 2022-2023
  Informatienota's en memo's 2023-I090 Kaderbrief 2025 BVO DRAN
  Informatienota's en memo's 2023-I089 Kennis nemen van publicatie ontwerp bestemmingsplan Leuth Noord
  Informatienota's en memo's 2023-I086 Omgevingswet en de bescherming van waardevolle gebieden - Motie 2022-M010
  Informatienota's en memo's 2023-I083 Ontwerpbestemmingsplan Heerbaan 119, Millingen aan de Rijn
  Informatienota's en memo's 2023-I080 Overeenkomsten 2024 tot en met 2028 voor veerverbinding Millingen aan de Rijn-Pannerden en Millingerwaard-Doornenburg
  Informatienota's en memo's 2023-I081 Raadsnotitie veiligheidsplan Kermis Groesbeek 2023
  Informatienota's en memo's 2023-I079 Reactie op wensen en bedenking zonnepark Leuth Millingen
  Informatienota's en memo's 2023-I095 Reglement van Orde voor de gemeenteraad Berg en Dal 2024
  Informatienota's en memo's 2023-I076 Resulaten haalbaarheidsonderzoek multifunctoneel centrum Millingen aan de Rijn
  Informatienota's en memo's 2023-I085 Stoppen zomerinzameling gft 2024
  Informatienota's en memo's 2023-I088 Ter visie legging ontwerp bestemmingsplan Erlecomsedam, Ooij en Anterieure overeenkomst (wensen en bedenkingen)
  Informatienota's en memo's 2023-I078 Verkenning gemeentelijk duurzaam energiebedrijf
 33. 9

  Vergaderverslagen

  Soort   Titel
  Vergaderverslagen   Verslag carrouselvergadering 30 november 2023
  Vergaderverslagen   Verslag raadsvergadering 9 november 2023
 34. 10
  Actieve informatievoorziening door het college
 35. 11
  Actuele vragen van raadsleden
 36. 12
  Mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen
 37. 13

  In de gemeente Berg en Dal wordt de besluitvorming van de raad voorbereid door een (advies)commissie; de zogeheten carrousel. Carrouselleden worden voorgedragen door de fracties en benoemd door de gemeenteraad. LOKAAL! heeft de heer F. Kouwe voorgedragen voor benoeming tot carrousellid.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B089 Benoeming carrousellid F. Kouwe (LOKAAL!)
 38. 14
  Afscheid raadslid mw. S. Postema
 39. 15

  Per 1 november is de vacature van griffier van de gemeente Berg en Dal ontstaan. De werkgeverscommissie van de griffie heeft de werving en selectie van een nieuwe griffier op zich genomen. De commissie kijkt met tevredenheid terug op de procedure. Dit mede dankzij de externe en interne ondersteuning en ook dankzij de input en betrokkenheid van de raad. Voorgesteld wordt om mevrouw E. Pastoors aan te wijzen als griffier per 1 maart. De aanwijzing van de interim-griffier wordt verlengd tot 1 maart.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B086 Aanwijzing nieuwe griffier
 40. 16
  Sluiting