Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 13 juli 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Dit is een concept-agenda. Het Presidium neemt op 29 juni 2023 een besluit over de wijze van agendering van de onderwerpen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen en trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

 5. 5
  Hamerstukken
 6. 6
  Bespreekstukken
 7. 6.a

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Koersdocument Omgevingsvisie Berg en Dal
 8. 7
  Ingekomen stukken
 9. 7.a
  Voor kennisgeving aannemen
 10. 7.b

  Ingekomen stukken

  Titel
  Brief bewoners Beek inzake Koersdocument accommodatiebeleid
  Uitblijven reactie op brief in kader van ontwikkeling woningbouw Dekkerswald
 11. 7.c

  Ingekomen stukken

  Titel
  MARN aanpassing jaarrekening 2022 - begroting 2024 - meerjarenraming 2025-2027
 12. 7.d
  Ander behandelvoorstel
 13. 8

  Door het college ter kennisname aan de raad toegezonden schriftelijke informatie.

  Informatienota's en memo's

  Titel
  Project huisvesting gemeentehuis
  Uitgangspuntennotitie Regionale raadsbijeenkomst Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen en het vervolg daarop
 14. 9
  Vaststellen van de verslagen van de carrousel- en raadsvergadering
 15. 10

  Gelegenheid voor portefeuillehouders om de raad te informeren over over actuele onderwerpen.

 16. 11

  Gelegenheid voor raadsleden om mondelinge vragen te stellen over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan.

 17. 12

  Gelegenheid voor mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen

 18. 13
  Sluiting