Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 15 december 2022

20:00 - 22:35
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Hans Peters

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:00 - 00:03:01 - Hans Peters
  00:03:02 - 00:05:34 - Hans Peters
  00:05:38 - 00:05:47 - Hans Peters
  00:10:07 - 00:10:57 - Hans Peters
  00:10:57 - 00:11:14 - Hans Peters
  00:11:14 - 00:11:20 - Hans Peters
  00:11:30 - 00:12:33 - Hans Peters
  00:12:33 - 00:13:04 - Jos Verstegen
  00:13:04 - 00:17:24 - Hans Peters
 2. 2
  Mededelingen en trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

 5. 5
  Hamerstukken
 6. 5.a

  In de gemeente Berg en Dal hebben we 286 gemeentelijke monumenten. De regels over het beschermen van deze monumenten (of het aanwijzen van beschermingswaardige panden), staan in de Erfgoedverordening. De huidige Erfgoedverordening is in 2021 vastgesteld. In de nieuwe verordening zijn verwijzingen naar nieuwe wet- en regelgeving aangepast. De raad wordt daarom gevraagd om de nieuwe verordening vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Vaststellen Erfgoedverordening Berg en Dal 2023
 7. 5.b

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is een onafhankelijke commissie die aan de gemeente adviseert over beeldkwaliteit, omgevingskwaliteit en monumentenzorg. Met dit voorstel verleent de gemeenteraad mevrouw Broer eervol ontslag en wordt de heer Janssen benoemd tot de nieuwe adviseur.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Benoemen vervangend rayonarchitect Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
 8. 5.c

  Het vervangingsschema geeft aan welke speelplekken er in onze gemeente zijn, de kosten van de speelplek en in welk jaar ze theoretisch vervangen moeten worden. Doordat er een vervangingsschema is, worden toestellen op tijd vervangen. Dit voorkomt onveilige situaties. Voor houten speeltoestellen wordt uitgegaan van een theoretische afschrijftermijn van 12 jaar. Voor niet-houten toestellen is dit 18 jaar. Het huidige schema is in 2018 vastgesteld door de raad. Er is toen afgesproken dat het schema regelmatig moet worden bijgewerkt. En dat moment is nu.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Actualiseren vervangingsschema speelplekken 2023-2026
 9. 5.d

  In september 2021 heeft de raad ingestemd met het bestemmingsplan Jonkmanshof in Ooij. Dit maakt de bouw van 10 appartementen in de monumentale schuren aan de Kerkdijk in Ooij mogelijk. Tegen het besluit is beroep bij de Raad van State ingesteld. De Raad van State heeft aangegeven dat de droogloods bij deze locatie niet functioneel is verbonden met het hoofdgebouw op het perceel Kerkdijk 30a. Dit is nu hersteld in het bestemmingsplan. De raad wordt gevraagd dit bestemmingsplan (opnieuw) vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Vaststellen bestemmingsplan Kerkdijk 30a, Ooij
 10. 5.e

  In de programmabegroting 2022 zijn de ambities, doelen en resultaten beschreven. Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. Na de Voorjaarsnota is deze Najaarsnota de tweede rapportage over het begrotingsjaar 2022. In de Najaarsnota rapporteert het college over financiële afwijkingen tot medio oktober 2022 en de inhoudelijke voortgang. Het begrotingssaldo komt nu op € 3.860.000 voordelig. Dit komt vooral omdat de gemeente meer geld krijgt vanuit het Rijk (de algemene uitkering).

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Najaarsnota 2022
 11. 5.f

  De huidige regels voor werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn in 2015 opgesteld. Inmiddels zijn deze regels verouderd. In de oude verordening werd nog onderscheid gemaakt tussen de werkzaamheden aan kabels en leidingen voor een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk en aan kabels en leidingen voor overige netwerken. Maar in de praktijk gaat het om dezelfde werkzaamheden. De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Berg en Dal (AVOI) moet zorgen voor actuele en dezelfde regels als het gaat om de aanleg, instandhouding, opruiming en verlegging van kabels en leidingen in de openbare ruimte.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Actualiseren verordening kabels en leidingen
 12. 5.g

  Jaarlijks worden aan het einde van het jaar de tarieven in de belastingverordeningen vastgesteld. En dit jaar is dat niet anders. Dat zorgt er voor dat de verwachte belastinginkomsten uit de onlangs vastgestelde Programmabegroting worden gerealiseerd.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Belastingverordeningen 2023
 13. 5.h

  De gemeente is volgens de Archiefwet 1995 verplicht om een Archiefverordening te hebben. In deze verordening staan regels over de manier waarop overheidsinformatie moet worden bewaard. Dit is belangrijk, zodat de overheid verantwoording kan afleggen en gecontroleerd kan worden. Door het archiveren is het in de toekomst ook mogelijk om historisch onderzoek te doen naar het overheidshandelen. De huidige verordening komt uit 2015 en is verouderd. Er zijn wettelijk een aantal wijzigingen geweest. Die gaan onder andere over het aanwijzen van de gemeentearchivaris en een archiefbewaarplaats. Met de nieuwe verordening wordt aan de wettelijke eisen voldaan.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Vaststellen Archiefverordening gemeente Berg en Dal 2022
 14. 5.i

  De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van inwoners in de regio. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare groepen. In de Kaderbrief van de GGD staan op hoofdlijnen de ontwikkelingen en het beleid voor het jaar 2024. Dit is een eerste stap in de voorbereiding van de programmabegroting 2024 van de GGD. Het college kan zich in de belangrijkste ontwikkelingen voor beleid en financiën vinden. In de concept-reactie (concept-zienswijze) op de Kaderbrief wordt ingegaan op een paar aandachtspunten. Die gaan over onder andere Veilig Thuis, crisisbestrijding en gezondheidsmakelaars. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de zienswijze.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Kadernota 2024 GGD Gelderland Zuid
  00:16:28 - 00:17:24 - Hans Peters
 15. 5.j

  Om te zorgen dat er duidelijke regels zijn voor horeca- en recreatieactiviteiten in het buitengebied, is er een beleidskader opgesteld. Hiervoor is gesproken met agrarische ondernemers, de STER en een afvaardiging van de horeca. Het concept heeft ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot 8 reacties (zienswijzen). Eén zienswijze heeft voor een wijziging van het beleidskader gezorgd. De zienswijze gaat over de openingstijden. De eindtijd van horecagerelateerde nevenactiviteiten in het buitengebied tussen 1 november en 15 maart wordt 19:00 uur in plaats van 21:00 uur. Hoewel de belangen van de horeca en die van de ondernemers in het buitengebied (kunnen) verschillen, concludeert het college dat er veel draagvlak is ontstaan voor het beleidskader.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Beleidskader Recreatie en Horeca in het buitengebied
  00:16:41 - 00:17:24 - Hans Peters
  00:17:24 - 00:18:32 - Marlou Peters
  00:18:32 - 00:18:40 - Hans Peters
  00:18:40 - 00:19:12 - William Janssen
  00:19:12 - 00:19:13 - Hans Peters
  00:19:13 - 00:19:36 - Remco Hammer
  00:19:36 - 00:20:47 - Hans Peters
 16. 5.k

  In deze verordening worden regels gesteld over door inwoners gevraagde ondersteuning op het gebied van de WMO of de Jeugdwet. De WMO adviesgroep is vroegtijdig betrokken bij de actualisatie van de verordening. De raad wordt voorgesteld om een geactualiseerde Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vast te stellen, die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. En die aansluit bij de praktijk en maatschappelijke of politieke ontwikkelingen. Daarnaast is ook de leesbaarheid van de verordening verbeterd.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2023
  00:19:41 - 00:20:47 - Hans Peters
  00:20:47 - 00:21:14 - Jelbrich de Vries
  00:21:14 - 00:21:19 - Hans Peters
  00:21:19 - 00:21:41 - Henny van der Pol
  00:21:41 - 00:22:28 - Hans Peters
 17. 6
  Bespreekstukken
 18. 6.a

  De regio Arnhem-Nijmegen werkt aan de Verstedelijkingsstrategie. Hiervoor is een samenwerking tussen de provincies Utrecht en Gelderland, waterschappen en 26 gemeenten. Met de Verstedelijkingsstrategie wil men onder andere de leefkwaliteit in de regio versterken. De strategie beschrijft wat er moet worden gedaan om de groei van wonen en werken mogelijk te maken. Ook moet het een positieve invloed hebben op de mobiliteit, leefbaarheid en het landschap. Het eerste deel van deze Verstedelijkingsstrategie is eind 2021 vastgesteld. De behandeling van dit onderwerp zorgde in gemeenteraden en Staten voor meerdere vragen, moties en amendementen. Dit is nu allemaal verwerkt in een wijzigingsdocument. De raad wordt onder andere gevraagd dat document vast te stellen.

  00:21:47 - 00:22:28 - Hans Peters
 19. 6.a.1

  Amendementen

  Titel
  Amendement Extra overwegingen Verstedelijkingsstrategie
  00:22:20 - 00:22:28 - Hans Peters
  00:22:28 - 00:22:53 - Rona Vree
  00:22:53 - 00:24:11 - Hans Peters
  00:24:12 - 00:24:48 - Hennie Eikholt
  00:24:50 - 00:24:55 - Hans Peters
  00:24:55 - 00:25:14 - Arnold Driessen
  00:25:14 - 00:25:15 - Alex ten Westeneind
  00:25:15 - 00:25:19 - Hans Peters
  00:25:19 - 00:27:46 - Alex ten Westeneind
  00:27:47 - 00:27:51 - Hans Peters
  00:27:51 - 00:28:57 - Rona Vree
  00:28:58 - 00:29:01 - Hans Peters
  00:29:02 - 00:29:35 - Alex ten Westeneind
  00:29:38 - 00:29:39 - Hans Peters
  00:29:39 - 00:30:13 - Alex ten Westeneind
  00:30:15 - 00:30:25 - Hans Peters
  00:30:25 - 00:31:29 - Jos Verstegen
  00:31:29 - 00:31:31 - Hans Peters
  00:31:31 - 00:31:51 - Alex ten Westeneind
  00:31:52 - 00:31:56 - Hans Peters
  00:31:56 - 00:32:18 - Hennie Eikholt
  00:32:18 - 00:32:20 - Alex ten Westeneind
  00:32:20 - 00:32:21 - Hans Peters
  00:32:21 - 00:32:32 - Alex ten Westeneind
  00:32:33 - 00:32:36 - Hans Peters
  00:32:36 - 00:33:07 - Henny van der Pol
  00:33:10 - 00:33:11 - Hans Peters
  00:33:11 - 00:33:46 - Alex ten Westeneind
  00:33:46 - 00:33:49 - Hans Peters
  00:33:49 - 00:34:37 - Caroline de Greeff
  00:34:37 - 00:34:39 - Hans Peters
  00:34:39 - 00:34:40 - Alex ten Westeneind
  00:34:40 - 00:34:57 - Hans Peters
  00:34:59 - 00:35:10 - Hans Peters
  00:35:10 - 00:35:11 - Remco Hammer
  00:35:11 - 00:35:26 - Hans Peters
  00:35:31 - 00:35:33 - Hans Peters
  00:35:33 - 00:35:48 - Remco Hammer
  00:35:48 - 00:35:54 - Hans Peters
  00:35:54 - 00:36:29 - Remco Hammer
  00:36:32 - 00:36:37 - Hans Peters
  00:36:40 - 00:38:16 - Jos Verstegen
  00:38:16 - 00:38:19 - Hans Peters
  00:38:19 - 00:39:23 - Alex ten Westeneind
  00:39:23 - 00:39:24 - Jos Verstegen
  00:39:24 - 00:39:25 - Hans Peters
  00:39:25 - 00:40:07 - Jos Verstegen
  00:40:07 - 00:40:08 - Hans Peters
  00:40:09 - 00:40:33 - Alex ten Westeneind
  00:40:36 - 00:41:11 - Hans Peters
  00:41:23 - 00:42:01 - Hans Peters
 20. 6.a.2

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley
 21. 6.b

  Project Herwendaalsehoek en omgeving bestaat uit meerdere woonstraten ten zuiden van de Mooksebaan in Groesbeek. Het asfalt in deze woonstraten is erg slecht. Daarom is het nodig om de weg opnieuw in te richten. Ook wordt het groen vervangen en de straten (waar dat mogelijk is) groener ingericht. Het hemelwater wordt niet via het riool afgevoerd, maar op de plek gehouden houden waar het valt. Daarom wil het college ook het groen herinrichten en de riolering afkoppelen. Dit alles moet er voor zorgen dat de buurt er straks weer goed uit ziet. De aanbesteding voor dit werk viel veel hoger uit dan verwacht. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het project en een aanvullend krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Aanvraag aanvullend krediet project Herwendaalsehoek en omgeving Groesbeek
  00:41:31 - 00:42:01 - Hans Peters
  00:42:06 - 00:42:14 - Hans Peters
  00:42:16 - 00:42:17 - Remco Hammer
  00:42:17 - 00:42:29 - Hans Peters
  00:42:29 - 00:43:26 - Remco Hammer
  00:43:27 - 00:43:29 - Hans Peters
  00:43:33 - 00:45:04 - Ria Barber
  00:45:06 - 00:45:07 - Hans Peters
  00:45:07 - 00:45:10 - Remco Hammer
  00:45:10 - 00:45:11 - Hans Peters
  00:45:11 - 00:46:07 - Florian Gödderz
  00:46:07 - 00:46:08 - Hans Peters
  00:46:09 - 00:46:11 - Florian Gödderz
  00:46:11 - 00:46:29 - Ria Barber
  00:46:29 - 00:46:30 - Florian Gödderz
  00:46:31 - 00:46:38 - Florian Gödderz
  00:46:39 - 00:46:43 - Ria Barber
  00:46:45 - 00:47:16 - Lesley Albers
  00:47:16 - 00:47:17 - Hans Peters
  00:47:17 - 00:47:30 - Ria Barber
  00:47:33 - 00:47:36 - Hans Peters
  00:47:36 - 00:49:02 - Jos Verstegen
  00:49:02 - 00:49:04 - Hans Peters
  00:49:04 - 00:50:41 - Ria Barber
  00:50:41 - 00:50:44 - Hans Peters
  00:50:44 - 00:50:46 - Ria Barber
  00:50:46 - 00:51:05 - Jos Verstegen
  00:51:07 - 00:51:11 - Hans Peters
  00:51:11 - 00:52:38 - Lesley Albers
  00:52:38 - 00:52:49 - Hans Peters
  00:52:53 - 00:53:33 - Ria Barber
  00:53:34 - 00:53:38 - Hans Peters
  00:53:39 - 00:53:52 - Lesley Albers
  00:53:55 - 00:54:06 - Ria Barber
  00:54:09 - 00:54:14 - Hans Peters
  00:54:14 - 00:54:23 - Lesley Albers
  00:54:24 - 00:54:25 - Hans Peters
  00:54:25 - 00:54:32 - Ria Barber
  00:54:34 - 00:54:39 - Hans Peters
  00:54:39 - 00:56:45 - Hennie Eikholt
  00:56:45 - 00:56:46 - Hans Peters
  00:56:47 - 00:57:30 - Ria Barber
  00:57:30 - 00:57:31 - Hans Peters
  00:57:31 - 00:57:57 - Hennie Eikholt
  00:57:59 - 00:58:04 - Ria Barber
  00:58:07 - 00:58:09 - Hans Peters
  00:58:09 - 00:58:45 - Hennie Eikholt
  00:58:47 - 00:58:49 - Hans Peters
  00:58:49 - 00:59:12 - Ria Barber
  00:59:14 - 00:59:17 - Hans Peters
  00:59:17 - 00:59:35 - Nick Bakker
  00:59:37 - 01:00:31 - Hans Peters
  01:00:37 - 01:00:46 - Hans Peters
  01:00:48 - 01:01:22 - Hans Peters
 22. 6.c

  De Doe Mee! Regeling en het daarbij horende Kindpakket is een financiële regeling. Inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm kunnen hier aanspraak op maken. Op grond van deze regeling is er voor kinderen en volwassenen een tegemoetkoming in de kosten voor het meedoen in de samenleving. Denk daarbij aan kosten voor sport en cultuur. Daarnaast is sinds 2018 de Doe Mee! Regeling uitgebreid met het Kindpakket. Via het Kindpakket worden allerlei zaken in natura verstrekt of betaald. Het college stelt de raad voor om de nieuwe verordening voor deze regeling vast te stellen. De uitvoering van het Kindpakket stopt, omdat de gemeente een samenwerking aan wil gaan met Stichting Leergeld.

  01:00:53 - 01:01:22 - Hans Peters
  01:01:22 - 01:03:43 - Lesley Albers
  01:03:43 - 01:03:50 - Hans Peters
  01:03:51 - 01:04:35 - Irma van de Scheur
  01:04:36 - 01:04:41 - Hans Peters
  01:04:41 - 01:05:24 - Remco Hammer
  01:05:26 - 01:05:29 - Hans Peters
  01:05:29 - 01:05:31 - Caroline de Greeff
  01:05:31 - 01:05:36 - Hans Peters
  01:05:36 - 01:06:09 - Caroline de Greeff
  01:06:10 - 01:06:17 - Hans Peters
  01:06:17 - 01:07:25 - Lesley Albers
  01:07:26 - 01:07:31 - Hans Peters
  01:07:31 - 01:09:02 - Jelbrich de Vries
  01:09:02 - 01:09:13 - Hans Peters
  01:09:14 - 01:09:48 - Johanna Brouwer
  01:09:48 - 01:09:54 - Hans Peters
  01:09:55 - 01:10:13 - Nick Bakker
  01:10:15 - 01:10:19 - Hans Peters
  01:10:22 - 01:10:47 - Ellen van Broekhoven
  01:10:47 - 01:10:52 - Remco Hammer
  01:10:52 - 01:11:31 - Ellen van Broekhoven
  01:11:31 - 01:11:39 - Remco Hammer
  01:11:40 - 01:11:43 - Remco Hammer
  01:11:43 - 01:12:05 - Johanna Brouwer
  01:12:05 - 01:12:08 - Remco Hammer
  01:12:08 - 01:12:10 - Hans Peters
  01:12:10 - 01:12:49 - Remco Hammer
  01:12:51 - 01:12:56 - Hans Peters
  01:12:56 - 01:16:38 - Ellen van Broekhoven
  01:16:40 - 01:16:48 - Hans Peters
  01:16:49 - 01:18:24 - Irma van de Scheur
  01:18:24 - 01:18:27 - Hans Peters
  01:18:27 - 01:18:28 - Irma van de Scheur
  01:18:28 - 01:18:30 - Ellen van Broekhoven
  01:18:31 - 01:21:03 - Irma van de Scheur
  01:21:03 - 01:21:05 - Hans Peters
  01:21:05 - 01:21:09 - Irma van de Scheur
  01:21:09 - 01:21:28 - Ellen van Broekhoven
  01:21:28 - 01:21:29 - Hans Peters
  01:21:29 - 01:21:51 - Ellen van Broekhoven
  01:21:52 - 01:22:08 - Irma van de Scheur
  01:22:08 - 01:22:09 - Ellen van Broekhoven
  01:22:09 - 01:22:11 - Hans Peters
  01:22:11 - 01:22:34 - Ellen van Broekhoven
  01:22:34 - 01:22:41 - Hans Peters
  01:22:41 - 01:23:25 - Irma van de Scheur
  01:23:25 - 01:23:31 - Hans Peters
  01:23:32 - 01:23:39 - Jelbrich de Vries
  01:23:42 - 01:23:43 - Hans Peters
  01:23:43 - 01:24:05 - Irma van de Scheur
  01:24:08 - 01:24:31 - Hans Peters
  01:24:31 - 01:24:34 - Remco Hammer
  01:24:35 - 01:24:38 - Hans Peters
  01:24:38 - 01:24:40 - Florian Gödderz
  01:24:41 - 01:24:42 - Caroline de Greeff
  01:24:42 - 01:24:44 - Hans Peters
  01:24:44 - 01:24:46 - Rona Vree
  01:24:46 - 01:24:48 - Hans Peters
  01:24:48 - 01:24:49 - Henny van der Pol
  01:24:49 - 01:24:51 - Hans Peters
  01:24:51 - 01:24:53 - Lesley Albers
  01:24:53 - 01:24:54 - Hans Peters
  01:24:54 - 01:24:56 - Jelbrich de Vries
  01:24:56 - 01:24:57 - Hans Peters
  01:24:57 - 01:24:59 - Jos Verstegen
  01:24:59 - 01:25:02 - Marlou Peters
  01:25:02 - 01:25:06 - Johanna Brouwer
  01:25:06 - 01:25:07 - Hans Peters
  01:25:07 - 01:25:08 - Wiebo Kersten
  01:25:08 - 01:25:11 - Hans Peters
  01:25:11 - 01:25:13 - Sonja Postema
  01:25:13 - 01:25:15 - Hans Peters
  01:25:15 - 01:25:17 - Hennie Eikholt
  01:25:17 - 01:25:20 - Hans Peters
  01:25:20 - 01:25:22 - Ruud Verstraaten
  01:25:22 - 01:25:24 - Hans Peters
  01:25:24 - 01:25:27 - William Janssen
  01:25:27 - 01:25:29 - Nick Bakker
  01:25:29 - 01:25:42 - Hans Peters
  01:25:42 - 01:25:44 - Geert Ubbink
  01:25:44 - 01:25:45 - Hans Peters
  01:25:45 - 01:25:47 - Toon de Jong
  01:25:47 - 01:25:50 - Arnold Driessen
  01:25:50 - 01:25:51 - Annelies Visser
  01:25:51 - 01:25:52 - Hans Peters
  01:25:52 - 01:25:53 - Ellen van Broekhoven
  01:25:53 - 01:25:55 - Hans Peters
  01:25:55 - 01:25:57 - Miengske Borremans
  01:25:57 - 01:26:00 - Hans Peters
  01:26:03 - 01:26:31 - Hans Peters
  01:26:31 - 01:26:32 - Remco Hammer
  01:26:32 - 01:26:34 - Hans Peters
  01:26:34 - 01:26:37 - Remco Hammer
  01:26:39 - 01:26:42 - Hans Peters
  01:26:42 - 01:26:45 - Florian Gödderz
  01:26:45 - 01:26:46 - Hans Peters
  01:26:46 - 01:26:48 - Caroline de Greeff
  01:26:48 - 01:26:50 - Rona Vree
  01:26:50 - 01:26:55 - Hans Peters
  01:26:55 - 01:26:59 - Henny van der Pol
  01:26:59 - 01:27:01 - Lesley Albers
  01:27:01 - 01:27:02 - Hans Peters
  01:27:02 - 01:27:04 - Jelbrich de Vries
  01:27:04 - 01:27:05 - Jos Verstegen
  01:27:05 - 01:27:06 - Hans Peters
  01:27:06 - 01:27:09 - Marlou Peters
  01:27:09 - 01:27:14 - Johanna Brouwer
  01:27:14 - 01:27:15 - Wiebo Kersten
  01:27:15 - 01:27:17 - Hans Peters
  01:27:17 - 01:27:18 - Sonja Postema
  01:27:18 - 01:27:19 - Hans Peters
  01:27:19 - 01:27:20 - Hennie Eikholt
  01:27:20 - 01:27:22 - Hans Peters
  01:27:22 - 01:27:23 - Ruud Verstraaten
  01:27:23 - 01:27:25 - Hans Peters
  01:27:25 - 01:27:26 - William Janssen
  01:27:26 - 01:27:27 - Hans Peters
  01:27:27 - 01:27:29 - Nick Bakker
  01:27:29 - 01:27:33 - Hans Peters
  01:27:33 - 01:27:35 - Geert Ubbink
  01:27:35 - 01:27:36 - Hans Peters
  01:27:36 - 01:27:39 - Toon de Jong
  01:27:39 - 01:27:41 - Arnold Driessen
  01:27:41 - 01:27:43 - Annelies Visser
  01:27:43 - 01:27:44 - Hans Peters
  01:27:44 - 01:27:46 - Ellen van Broekhoven
  01:27:46 - 01:27:47 - Hans Peters
  01:27:47 - 01:27:48 - Miengske Borremans
  01:27:48 - 01:27:49 - Hans Peters
  01:27:52 - 01:28:05 - Hans Peters
 23. 6.c.1

  Amendementen

  Titel
  Amendement Inkomensgrens DoeMee-regeling Berg en Dal
 24. 6.c.2

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Verordening Doe Mee gemeente Berg en Dal 2023
 25. 6.d

  De rekenkamers van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging en privacybescherming door deze gemeenten en door de ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) als regionale samenwerkingspartner op het gebied van ICT.
  Hieruit blijkt dat de informatiebeveiliging en privacybescherming onvoldoende op orde zijn. De rekenkamers hebben 15 aanbevelingen aan de betrokken colleges en vijf aanbevelingen aan de betrokken raden gedaan, waarmee zij het gewenste herstel- en verbetertraject vorm kunnen geven. Via het initiatiefvoorstel dat is opgesteld door GroenLinks en D66 wordt hier invulling aan gegeven.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Overnemen aanbevelingen Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacybescherming
  01:28:04 - 01:28:05 - Hans Peters
  01:28:10 - 01:29:31 - Hans Peters
  01:29:31 - 01:37:03 - Florian Gödderz
  01:37:04 - 01:37:17 - Hans Peters
  01:37:17 - 01:38:13 - Florian Gödderz
  01:38:13 - 01:38:37 - Hans Peters
  01:38:37 - 01:40:58 - Alex ten Westeneind
  01:41:00 - 01:41:11 - Hans Peters
  01:41:11 - 01:42:04 - Remco Hammer
  01:42:05 - 01:42:08 - Hans Peters
  01:42:08 - 01:42:45 - Caroline de Greeff
  01:42:45 - 01:42:47 - Florian Gödderz
  01:42:47 - 01:43:00 - Florian Gödderz
  01:43:00 - 01:43:42 - Caroline de Greeff
  01:43:43 - 01:43:46 - Hans Peters
  01:43:47 - 01:44:42 - Henny van der Pol
  01:44:42 - 01:44:54 - Hans Peters
  01:44:56 - 01:45:01 - Florian Gödderz
  01:45:01 - 01:45:11 - Hans Peters
  01:45:11 - 01:45:54 - Jos Verstegen
  01:45:54 - 01:45:58 - Hans Peters
  01:45:58 - 01:46:13 - Ruud Verstraaten
  01:46:13 - 01:46:15 - Hans Peters
  01:46:15 - 01:46:16 - Ruud Verstraaten
  01:46:17 - 01:46:23 - Hans Peters
  01:46:23 - 01:46:35 - Nick Bakker
  01:46:35 - 01:46:38 - Hans Peters
  01:46:38 - 01:48:58 - Ellen van Broekhoven
  01:49:01 - 01:49:07 - Hans Peters
  01:49:07 - 01:49:36 - Florian Gödderz
  01:49:39 - 01:49:56 - Hans Peters
  01:49:58 - 01:50:19 - Hans Peters
  01:50:21 - 01:50:28 - Hans Peters
 26. 7

  01:50:28 - 01:50:28 - Hans Peters
  01:50:28 - 01:51:26 - Remco Hammer
  01:51:28 - 01:52:32 - Hans Peters
 27. 7.a

  Ingekomen stukken

  Titel
  Afschrift motie Hilvarenbeek inzake inburgering statushouders 65+
  Artikel inzake CO2 en methaan
  Brief aan Raadsgriffies - Gids 'Hoe bouwen we sociale huur'
  Herfstbrief 2022 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  Jaarverslag Via Natura 2021
  Kwartaalbericht 3e kwartaal 2022 Groene Metropoolregio
  Maatschappelijk jaarverslag 2021
  Onderzoek naar motivatie burgers politiek actief te worden
  Orange the World campagne
  Persbericht Aanpak klimaat en COP27 als gletsjerwandeling
  Uitspraak rechtbank inzake Rechtspositiebesluit vergoeding van contributie
 28. 7.b

  Ingekomen stukken

  Titel
  Brief over ontwikkelingen inzake Beekse Polder
 29. 7.c

  Ingekomen stukken

  Titel
  Kaderbrief Veiligheidsregio Gelderland Zuid 2024
  Tweede aanvullende zienswijze bestemmingsplan Groen Groesbeek
  Zienswijze Kadernota ODRN 2023/2024
 30. 7.d
  Ander behandelvoorstel
 31. 8

  Door het college ter kennisname aan de raad toegezonden schriftelijke informatie.

  Informatienota's en memo's

  Titel
  Afronding project actualisatie archeologische waardenkaart
  Bestuursrapportage ODRN januari t/m juli 2022
  Bestuursrapportage ODRN Q1 2022
  Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Informatiebrief vluchtelingen
  Oekraine / vluchtelingen
  Overweging uitvoeren BRIKS-taken
  Principeverzoek ontwikkelin woningbouwlocatie Leuth-Zuid
  Project Breedeweg maakt ruimte voor water
  Voortgang project revitalisering De Mallemolen (update november 2022)
  01:52:10 - 01:52:32 - Hans Peters
  01:52:32 - 01:52:54 - Hennie Eikholt
  01:52:54 - 01:53:43 - Hans Peters
 32. 9

  Vergaderverslagen

  Titel
  Verslag carrouselvergadering 1 december 2022
  Verslag carrouselvergadering 19 oktober 2022
  Verslag carrouselvergadering 3 november 2022
  Verslag raadsvergadering 10 november 2022
  01:52:23 - 01:52:32 - Hans Peters
  01:52:32 - 01:52:54 - Hennie Eikholt
  01:52:54 - 01:53:43 - Hans Peters
 33. 10

  Gelegenheid voor portefeuillehouders om de raad te informeren over over actuele onderwerpen.

  01:53:37 - 01:53:43 - Hans Peters
  01:53:56 - 01:56:44 - Ria Barber
  01:56:46 - 01:56:55 - Hans Peters
  01:57:21 - 01:59:41 - Alex ten Westeneind
  01:59:43 - 01:59:55 - Hans Peters
  02:00:04 - 02:02:18 - Erik Weijers
  02:02:21 - 02:02:30 - Hans Peters
  02:02:36 - 02:05:27 - Irma van de Scheur
  02:05:28 - 02:05:55 - Hans Peters
 34. 11

  Gelegenheid voor raadsleden om mondelinge vragen te stellen over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan.

  02:05:38 - 02:05:55 - Hans Peters
 35. 12

  Gelegenheid voor mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen

  02:05:42 - 02:05:55 - Hans Peters
  02:05:55 - 02:05:58 - Nick Bakker
  02:05:58 - 02:06:31 - Hans Peters
  02:06:32 - 02:07:33 - Caroline de Greeff
  02:07:33 - 02:07:36 - Hans Peters
  02:07:36 - 02:07:43 - Hennie Eikholt
  02:07:43 - 02:07:44 - Hans Peters
  02:07:44 - 02:07:59 - Caroline de Greeff
  02:08:03 - 02:08:16 - Caroline de Greeff
  02:08:17 - 02:08:24 - Hans Peters
  02:08:26 - 02:09:21 - Nick Bakker
  02:09:21 - 02:09:37 - Hans Peters
 36. 13

  Moties

  Titel
  Ondertekening Schone lucht akkoord
  02:09:31 - 02:09:37 - Hans Peters
  02:09:39 - 02:09:40 - Hans Peters
  02:09:40 - 02:10:29 - Rona Vree
  02:10:30 - 02:10:36 - Hans Peters
  02:10:37 - 02:12:01 - Alex ten Westeneind
  02:12:01 - 02:12:05 - Hans Peters
  02:12:05 - 02:12:07 - Alex ten Westeneind
  02:12:07 - 02:12:45 - Wiebo Kersten
  02:12:45 - 02:12:50 - Hans Peters
  02:12:50 - 02:13:54 - Alex ten Westeneind
  02:13:56 - 02:13:57 - Hans Peters
  02:13:57 - 02:14:40 - Rona Vree
  02:14:40 - 02:14:42 - Alex ten Westeneind
  02:14:42 - 02:14:44 - Hans Peters
  02:14:44 - 02:15:07 - Alex ten Westeneind
  02:15:08 - 02:15:13 - Hans Peters
  02:15:13 - 02:15:48 - Remco Hammer
  02:15:49 - 02:15:52 - Hans Peters
  02:15:52 - 02:16:02 - Henny van der Pol
  02:16:04 - 02:16:06 - Hans Peters
  02:16:06 - 02:16:33 - Jos Verstegen
  02:16:35 - 02:16:43 - Wiebo Kersten
  02:16:46 - 02:16:47 - Hans Peters
  02:16:47 - 02:17:05 - Nick Bakker
  02:17:05 - 02:17:16 - Alex ten Westeneind
  02:17:17 - 02:17:19 - Hans Peters
  02:17:19 - 02:18:20 - Annelies Visser
  02:18:20 - 02:18:22 - Hans Peters
  02:18:22 - 02:18:27 - Annelies Visser
  02:18:27 - 02:18:28 - Hans Peters
  02:18:28 - 02:18:32 - Alex ten Westeneind
  02:18:32 - 02:18:50 - Hans Peters
  02:18:53 - 02:18:56 - Hans Peters
  02:18:58 - 02:19:02 - Hans Peters
  02:24:43 - 02:24:49 - Hans Peters
  02:25:37 - 02:26:16 - Hans Peters
  02:26:16 - 02:26:24 - Wiebo Kersten
  02:26:25 - 02:26:50 - Hans Peters
  02:26:51 - 02:28:28 - Sonja Postema
  02:28:29 - 02:28:41 - Hans Peters
  02:28:41 - 02:29:00 - Annelies Visser
  02:29:00 - 02:29:02 - Hans Peters
  02:29:03 - 02:29:04 - Sonja Postema
  02:29:04 - 02:29:06 - Hans Peters
  02:29:11 - 02:29:14 - Hans Peters
  02:29:14 - 02:29:33 - Annelies Visser
  02:29:33 - 02:29:46 - Hans Peters
  02:29:46 - 02:30:13 - Remco Hammer
  02:30:13 - 02:30:15 - Hans Peters
  02:30:15 - 02:30:43 - Caroline de Greeff
  02:30:43 - 02:30:45 - Hans Peters
  02:30:45 - 02:31:03 - Lesley Albers
  02:31:04 - 02:31:05 - Jos Verstegen
  02:31:05 - 02:31:07 - Hans Peters
  02:31:07 - 02:31:53 - Jos Verstegen
 37. 14

  Moties

  Titel
  Procesafspraken handhaving integriteit
  02:31:52 - 02:31:53 - Jos Verstegen
  02:31:54 - 02:32:04 - Hans Peters
  02:32:04 - 02:32:09 - Nick Bakker
  02:32:09 - 02:32:10 - Hans Peters
  02:32:10 - 02:33:56 - Annelies Visser
  02:33:56 - 02:34:04 - Hans Peters
  02:34:04 - 02:34:38 - Johanna Brouwer
  02:34:38 - 02:34:39 - Hans Peters
  02:34:39 - 02:34:55 - Annelies Visser
  02:34:55 - 02:34:56 - Hans Peters
  02:34:56 - 02:35:03 - Johanna Brouwer
  02:35:03 - 02:35:04 - Hans Peters
  02:35:05 - 02:35:32 - Wiebo Kersten
  02:35:33 - 02:35:51 - Annelies Visser
  02:35:51 - 02:35:53 - Hans Peters
  02:35:55 - 02:36:30 - Arnold Driessen
  02:36:30 - 02:36:36 - Hans Peters
  02:36:38 - 02:37:12 - Erik Weijers
  02:37:13 - 02:37:19 - Hans Peters
  02:37:20 - 02:37:21 - Wiebo Kersten
  02:37:21 - 02:37:22 - Hans Peters
  02:37:22 - 02:38:02 - Wiebo Kersten
  02:38:03 - 02:38:08 - Hans Peters
  02:38:08 - 02:38:11 - Wiebo Kersten
  02:38:11 - 02:38:15 - Hans Peters
  02:38:15 - 02:38:29 - Lesley Albers
  02:38:32 - 02:38:37 - Hans Peters
  02:38:38 - 02:39:21 - Caroline de Greeff
  02:39:21 - 02:39:25 - Hans Peters
  02:39:25 - 02:39:46 - Wiebo Kersten
  02:39:46 - 02:40:02 - Hans Peters
  02:40:02 - 02:40:26 - Jos Verstegen
  02:40:26 - 02:40:48 - Hans Peters
 38. 15

  02:40:42 - 02:40:48 - Hans Peters
  02:40:48 - 02:40:55 - Hennie Eikholt
  02:40:55 - 02:41:40 - Hans Peters