Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 12 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Dit is een concept-agenda.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:56 - 00:01:54 - Mark Slinkman
 2. 1.a

  De commissie onderzoek geloofsbrieven zal verslag doen van de bevindingen (rapportage).

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B063 Toelating T. Flemminks (LOKAAL!) tot de gemeenteraad van Berg en Dal
  00:01:26 - 00:01:54 - Mark Slinkman
  00:08:13 - 00:08:26 - Mark Slinkman
  00:08:26 - 00:09:10 - Sonja Postema
  00:09:13 - 00:11:50 - Mark Slinkman
  00:12:17 - 00:20:59 - Mark Slinkman
 3. 1.b

  De commissie onderzoek geloofsbrieven zal verslag doen van de bevindingen (rapportage).

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B064 Toelating D. van Loon (CDA) tot de gemeenteraad van Berg en Dal
 4. 1.c

  De commissie onderzoek geloofsbrieven zal verslag doen van de bevindingen (rapportage).

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B062 Benoeming carrousellid N. Bakker (CDA)
  00:13:03 - 00:20:59 - Mark Slinkman
 5. 2

  00:13:37 - 00:20:59 - Mark Slinkman
 6. 3

  Een meerderheid van de raad stelt voor het voorstel over de Ooijse Graaf nu van de agenda te halen om zodoende meer tijd te hebben voor de besluitvorming over dit voorstel. Het presidium bepaalt op 23 november hoe het verder gaat. de wijze van behandelen.
  Daarmede vervalt ook de mogelijkheid om over dit punt in te spreken.

  00:14:11 - 00:20:59 - Mark Slinkman
 7. 4

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

  00:17:46 - 00:20:59 - Mark Slinkman
  00:20:59 - 00:31:53 - Mark Slinkman
  00:31:53 - 00:32:36 - Mark Slinkman
  00:32:36 - 00:32:58 - Marlou Van Grinsven-Peters
  00:33:24 - 00:33:25 - Mark Slinkman
  00:33:25 - 00:33:38 - Marlou Van Grinsven-Peters
  00:33:38 - 00:34:11 - Mark Slinkman
  00:34:11 - 00:35:54 - Mark Slinkman
 8. 5

  00:34:50 - 00:35:54 - Mark Slinkman
 9. 5.a

  Vorig jaar is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Hierdoor moeten mensen met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk en volwaardig kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning tijdens de inburgering. Onze gemeente zet fors in op de ondersteuning en begeleiding van statushouders die in onze gemeente komen wonen. Het is belangrijk dat nieuwe inwoners goed kunnen meedoen. Inburgeringsplichtigen hebben een verplichting om mee te werken aan de verschillende onderdelen van de wet. Bijna altijd wíllen zij dit ook. Maar heel soms komt het voor dat iemand niet meewerkt. De gemeente kan in deze gevallen een boete opleggen. Uiteraard gebeurt dit alleen in uiterste gevallen. In de door de raad vast te stellen verordening wordt geregeld dat de opgelegde boete kan worden verrekend met de bijstandsuitkering.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B050 Verordening inburgering gemeente Berg en Dal 2023
  00:34:56 - 00:35:54 - Mark Slinkman
  00:35:54 - 00:36:23 - Lesley Albers
  00:36:23 - 00:39:20 - Mark Slinkman
 10. 5.b

  De Planning en Control-cyclus (P&C) maakt inzichtelijk in hoeverre de doelstellingen van de gemeente bereikt worden. En welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. In opdracht van het college is een breed onderzoek verricht naar de werking van planning en control in onze gemeente. Dit heeft gezorgd voor een onderzoeksrapport met adviezen. Die adviezen gaan onder andere over de Kadernota, Jaarrekening en begroting. De raad heeft voor de zomer kennis genomen van het rapport en het college de opdracht gegeven deze adviezen verder uit te werken in een plan. Dat plan, een zogeheten implementatieplan, is inmiddels klaar. Het college kan het plan gaan uitvoeren. De projectkosten bedragen € 230.000,-.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B052 Herinrichten Planning & Control (P&C) - Implementatieplan
  00:36:35 - 00:39:20 - Mark Slinkman
 11. 5.c

  De raad neemt een besluit over de afdoening van het verzoek van De Gelderlander om op grond van de Wet open overheid geheime en vertrouwelijke documenten, mails en apps te krijgen over de integriteitskwestie “Bakker-Slinkman-Ten Westeneind”.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B065 Besluit op Woo-verzoek Gelderlander
  00:37:30 - 00:39:20 - Mark Slinkman
 12. 6
  Bespreekstukken
 13. 6.a

  Het plan is om natuurgebied de Ooijse Graaf opnieuw in te richten. Het idee is om een groot oppervlak aan moerasnatuur te ontwikkelen, meer water vast te houden en de Ooijse Graaf bovendien beter beleefbaar te maken door het realiseren van wandelroutes. Tot slot biedt het plan de mogelijkheid om het huidige akkerbouwbedrijf om te vormen naar een toekomstbestendig landbouwbedrijf. Met natuurbeheer als extra activiteit. De tijdelijke winning van zand is de drager van deze ontwikkeling van de Ooijse Graaf. Het projectgebied is ongeveer 48 hectare groot. Op het bestemmingsplan zijn 10 reacties (zienswijzen) binnen gekomen. Hierdoor is het bestemmingsplan gewijzigd. De raad wordt gevraagd het gewijzigde plan vast te stellen.

  Besluit

  Dit voorstel is bij het vaststellen van de agenda afgevoerd en komt in de volgende vergadercyclus (december 2023) weer terug in de raad.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B055 Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
  00:37:55 - 00:39:20 - Mark Slinkman
 14. 6.b

  De Stichting Sportpark Noord (thuisbasis van VV Germania in Groesbeek) heeft een verzoek ingediend om een bedrag van € 58.177,- beschikbaar te stellen. Dit is nodig voor renovatie van de keerwand/sta-tribune van het hoofdveld op het sportpark. Volgens in 2012 gemaakte onderhoudsafspraken moet de stichting zelf zorgdragen voor onderhoudskosten van de sta-tribune. De sta-tribune was op het moment dat de afspraken zijn gemaakt nog in goede staat en veilig. Mede daardoor is er door de stichting geen geld gereserveerd voor eventueel later onderhoud. De sta-tribune is inmiddels onveilig geworden. Sluiting voor publiek dreigt. Omdat de gemeente vóór 2012 geen groot onderhoud heeft gepleegd aan de sta-tribune, wil het college bijdragen aan het achterstallig onderhoud. Het voorstel aan de raad is om van de gevraagde vergoeding van € 58.177,-- een bedrag van € 37.715,-- beschikbaar te stellen.

  Amendementen

  Soort   Nummer Titel
  Amendementen 2023-A010 Amendement Aanvraag subsidie keerwand Stichting Sportpark Noord

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B051 Aanvraag subsidie keerwand Stichting Sportpark Noord
  00:37:57 - 00:39:20 - Mark Slinkman
  00:39:20 - 00:41:50 - Wiebo Kersten
  00:41:50 - 00:42:03 - Mark Slinkman
  00:42:04 - 00:42:27 - Erik Weijers
  00:42:28 - 00:42:40 - Mark Slinkman
  00:42:42 - 00:45:17 - Marlou Van Grinsven-Peters
  00:45:17 - 00:45:26 - Mark Slinkman
  00:45:26 - 00:46:08 - Wiebo Kersten
  00:46:09 - 00:46:16 - Mark Slinkman
  00:46:16 - 00:47:20 - Dave van Loon
  00:47:20 - 00:47:25 - Mark Slinkman
  00:47:25 - 00:47:53 - Ellen van Broekhoven
  00:47:53 - 00:47:58 - Mark Slinkman
  00:47:58 - 00:48:24 - Remco Hammer
  00:48:24 - 00:48:27 - Mark Slinkman
  00:48:27 - 00:50:54 - Caroline de Greeff
  00:50:54 - 00:50:58 - Mark Slinkman
  00:50:58 - 00:53:03 - Lesley Albers
  00:53:03 - 00:53:11 - Mark Slinkman
  00:53:13 - 00:55:31 - Erik Weijers
  00:55:32 - 00:55:43 - Lesley Albers
  00:55:43 - 00:55:44 - Mark Slinkman
  00:55:44 - 00:56:30 - Erik Weijers
  00:56:30 - 00:56:55 - Mark Slinkman
  00:56:55 - 00:57:52 - Marlou Van Grinsven-Peters
  00:57:52 - 00:57:54 - Mark Slinkman
  00:57:54 - 00:58:29 - Wiebo Kersten
  00:58:29 - 00:58:33 - Mark Slinkman
  00:58:33 - 00:58:40 - Marlou Van Grinsven-Peters
  00:58:40 - 00:58:42 - Wiebo Kersten
  00:58:42 - 00:58:57 - Marlou Van Grinsven-Peters
  00:58:58 - 00:59:24 - Wiebo Kersten
  00:59:26 - 00:59:29 - Mark Slinkman
  00:59:30 - 01:00:02 - Lesley Albers
  01:00:03 - 01:00:14 - Mark Slinkman
  01:00:14 - 01:00:23 - Wiebo Kersten
  01:00:23 - 01:00:25 - Mark Slinkman
  01:00:25 - 01:00:40 - Dave van Loon
  01:00:40 - 01:00:44 - Mark Slinkman
  01:00:44 - 01:01:13 - Ellen van Broekhoven
  01:01:13 - 01:01:23 - Mark Slinkman
  01:01:23 - 01:01:50 - Caroline de Greeff
  01:01:51 - 01:01:54 - Mark Slinkman
  01:01:54 - 01:02:03 - Caroline de Greeff
  01:02:03 - 01:02:05 - Mark Slinkman
  01:02:05 - 01:02:08 - Lesley Albers
  01:02:08 - 01:02:11 - Mark Slinkman
  01:02:11 - 01:03:20 - Erik Weijers
  01:03:21 - 01:06:50 - Mark Slinkman
 15. 6.c

  De Omgevingsvisie is een van de belangrijke beleidsinstrumenten onder de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt. In de Omgevingsvisie leggen we voor ons hele grondgebied vast wat de gewenste ontwikkelingsrichting van onze leefomgeving is voor de lange termijn. In Berg en Dal is er voor gekozen om de visie in stappen op te stellen. De eerste stap (waar willen we naar toe en hoe betrekken we inwoners hierbij?) was de startnotitie, die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Nu is de volgende stap: het Koersdocument. Dit moet ook door de raad worden vastgesteld. In het Koersdocument staat in grote lijnen hoe de toekomstige inrichting en ontwikkeling van onze leefomgeving tot 2040 er uit gaat zien. Om dit document op te stellen is gebruik gemaakt van inbreng uit een enquête en inloopavonden. De gemeente vindt inbreng van de inwoners belangrijk, zeker voor dit onderwerp. In de volgende fase wordt de Omgevingsvisie opgesteld.

  Amendementen

  Soort   Nummer Titel
  Amendementen 2023-A011 Amendement Klimaatneutraal in 2040, uiterlijk 2050
  Amendementen 2023-A012 Amendement Landbouw en natuur
  Amendementen 2023-A013 Amendement tekstuele aanpassingen c.q. aanvullingen CDA

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B020 Koersdocument Omgevingsvisie Berg en Dal
  00:53:18 - 00:55:31 - Erik Weijers
  00:55:32 - 00:55:43 - Lesley Albers
  00:55:43 - 00:55:44 - Mark Slinkman
  00:55:44 - 00:56:30 - Erik Weijers
  00:56:30 - 00:56:55 - Mark Slinkman
  00:56:55 - 00:57:52 - Marlou Van Grinsven-Peters
  00:57:52 - 00:57:54 - Mark Slinkman
  00:57:54 - 00:58:29 - Wiebo Kersten
  00:58:29 - 00:58:33 - Mark Slinkman
  00:58:33 - 00:58:40 - Marlou Van Grinsven-Peters
  00:58:40 - 00:58:42 - Wiebo Kersten
  00:58:42 - 00:58:57 - Marlou Van Grinsven-Peters
  00:58:58 - 00:59:24 - Wiebo Kersten
  00:59:26 - 00:59:29 - Mark Slinkman
  00:59:30 - 01:00:02 - Lesley Albers
  01:00:03 - 01:00:14 - Mark Slinkman
  01:00:14 - 01:00:23 - Wiebo Kersten
  01:00:23 - 01:00:25 - Mark Slinkman
  01:00:25 - 01:00:40 - Dave van Loon
  01:00:40 - 01:00:44 - Mark Slinkman
  01:00:44 - 01:01:13 - Ellen van Broekhoven
  01:01:13 - 01:01:23 - Mark Slinkman
  01:01:23 - 01:01:50 - Caroline de Greeff
  01:01:51 - 01:01:54 - Mark Slinkman
  01:01:54 - 01:02:03 - Caroline de Greeff
  01:02:03 - 01:02:05 - Mark Slinkman
  01:02:05 - 01:02:08 - Lesley Albers
  01:02:08 - 01:02:11 - Mark Slinkman
  01:02:11 - 01:03:20 - Erik Weijers
  01:03:21 - 01:06:50 - Mark Slinkman
  01:06:50 - 01:07:03 - Florian Gödderz
  01:07:03 - 01:07:05 - Mark Slinkman
  01:07:05 - 01:09:52 - Florian Gödderz
  01:09:52 - 01:09:59 - Mark Slinkman
  01:09:59 - 01:10:42 - Henny van der Pol
  01:10:42 - 01:11:02 - Mark Slinkman
  01:11:02 - 01:12:39 - Sylvia Fleuren
  01:12:39 - 01:12:44 - Mark Slinkman
  01:12:44 - 01:14:32 - Alex ten Westeneind
  01:14:32 - 01:14:45 - Mark Slinkman
  01:14:45 - 01:16:28 - Jos Verstegen
  01:16:28 - 01:16:33 - Mark Slinkman
  01:16:37 - 01:17:05 - Wiebo Kersten
  01:17:05 - 01:17:07 - Mark Slinkman
  01:17:07 - 01:17:23 - Wiebo Kersten
  01:17:23 - 01:17:53 - Henny van der Pol
  01:17:54 - 01:17:56 - Mark Slinkman
  01:17:56 - 01:17:57 - Wiebo Kersten
  01:17:57 - 01:17:59 - Mark Slinkman
  01:17:59 - 01:18:57 - Toon de Jong
  01:18:57 - 01:18:58 - Mark Slinkman
  01:18:58 - 01:19:05 - Toon de Jong
  01:19:05 - 01:19:09 - Mark Slinkman
  01:19:09 - 01:20:04 - Caroline de Greeff
  01:20:04 - 01:20:19 - Mark Slinkman
  01:20:19 - 01:20:34 - Toon de Jong
  01:20:34 - 01:20:37 - Mark Slinkman
  01:20:37 - 01:20:57 - Wiebo Kersten
  01:21:00 - 01:21:04 - Mark Slinkman
  01:21:04 - 01:21:54 - Hennie Eikholt
  01:21:54 - 01:21:58 - Mark Slinkman
  01:21:58 - 01:21:59 - Hennie Eikholt
  01:21:59 - 01:22:00 - Mark Slinkman
  01:22:00 - 01:22:13 - Henny van der Pol
  01:22:13 - 01:22:15 - Mark Slinkman
  01:22:15 - 01:22:30 - Hennie Eikholt
  01:22:32 - 01:22:35 - Mark Slinkman
  01:22:35 - 01:24:10 - Sylvia Fleuren
  01:24:10 - 01:24:13 - Mark Slinkman
  01:24:13 - 01:24:17 - Henny van der Pol
  01:24:19 - 01:24:23 - Mark Slinkman
  01:24:23 - 01:28:31 - Toon de Jong
  01:28:31 - 01:28:33 - Ellen van Broekhoven
  01:28:33 - 01:28:43 - Mark Slinkman
  01:28:43 - 01:29:52 - Ellen van Broekhoven
  01:29:52 - 01:29:54 - Mark Slinkman
  01:29:54 - 01:31:00 - Florian Gödderz
  01:31:00 - 01:31:07 - Mark Slinkman
  01:31:07 - 01:31:09 - Florian Gödderz
  01:31:09 - 01:31:19 - Ellen van Broekhoven
  01:31:20 - 01:31:26 - Mark Slinkman
  01:31:26 - 01:32:29 - Remco Hammer
  01:32:29 - 01:32:39 - Mark Slinkman
  01:32:39 - 01:33:30 - Florian Gödderz
  01:33:30 - 01:33:36 - Mark Slinkman
  01:33:36 - 01:34:17 - Henny van der Pol
  01:34:18 - 01:34:24 - Mark Slinkman
  01:34:24 - 01:34:28 - Sylvia Fleuren
  01:34:30 - 01:34:38 - Mark Slinkman
  01:34:38 - 01:35:48 - Alex ten Westeneind
  01:35:49 - 01:36:01 - Mark Slinkman
  01:36:01 - 01:36:16 - Toon de Jong
  01:36:16 - 01:36:25 - Mark Slinkman
  01:36:25 - 01:36:37 - Alex ten Westeneind
  01:36:37 - 01:38:46 - Mark Slinkman
 16. 6.d

  Het Rijk maakt eind 2023 met alle provincies afspraken over hoe zij, in gezamenlijkheid met andere overheden, opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur, ruimtelijk kunnen inpassen. Het Rijk vraagt provincies hiervoor een ruimtelijk voorstel te doen. De provincie Gelderland heeft besloten haar ruimtelijk voorstel van haar zeven regio’s op te bouwen via regioarrangementen. Eén van deze zeven regioarrangementen is het regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De raad wordt gevraagd dit regioarrangement vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B048 Regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
  01:37:58 - 01:38:46 - Mark Slinkman
  01:38:46 - 01:40:14 - Jos Verstegen
  01:40:14 - 01:40:19 - Mark Slinkman
  01:40:19 - 01:40:55 - Hennie Eikholt
  01:40:56 - 01:41:00 - Mark Slinkman
  01:41:00 - 01:42:20 - Dave van Loon
  01:42:20 - 01:42:23 - Mark Slinkman
  01:42:23 - 01:44:25 - Arnold Driessen
  01:44:25 - 01:44:31 - Mark Slinkman
  01:44:31 - 01:48:03 - Remco Hammer
  01:48:03 - 01:48:06 - Mark Slinkman
  01:48:06 - 01:48:21 - Caroline de Greeff
  01:48:21 - 01:48:25 - Mark Slinkman
  01:48:25 - 01:50:35 - Caroline de Greeff
  01:50:37 - 01:50:53 - Mark Slinkman
  01:50:53 - 01:50:59 - Henny van der Pol
  01:51:01 - 01:51:10 - Mark Slinkman
  01:51:10 - 01:53:54 - Alex ten Westeneind
  01:53:54 - 01:53:58 - Mark Slinkman
  01:53:58 - 01:54:44 - Jos Verstegen
  01:54:44 - 01:54:47 - Mark Slinkman
  01:54:47 - 01:55:04 - Hennie Eikholt
  01:55:05 - 01:55:20 - Mark Slinkman
  01:55:20 - 01:55:32 - Caroline de Greeff
  01:55:33 - 01:56:55 - Mark Slinkman
 17. 6.e

  In de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen worden alle vrijkomende sociale huurwoningen van de woningcorporaties op dezelfde manier verdeeld. De regels hiervoor zijn opgenomen in de Huisvestingsverordening. De Huisvestingsverordening is in 2020 in werking getreden. In de Huisvestingswet staat dat een huisvestingsverordening voor maximaal vier jaar mag gelden. Na die 4 jaar kunnen er alleen opnieuw regels worden gesteld als er nog steeds sprake is van schaarste aan woonruimte. Dat is het geval, het recente woningbehoefteonderzoek laat dat duidelijk zien. De huidige verordening vervalt op 31 december 2023. De afgelopen periode is daarom gewerkt aan een nieuwe verordening. Op basis van een evaluatie en breed regionaal overleg is de  verordening op een aantal punten aangepast.

  Moties

  Soort   Nummer Titel
  Moties 2023-M017 Lotingmodel Huisvestingsverordening 2024

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B056 Huisvestingsverordening 2024
  01:55:54 - 01:56:55 - Mark Slinkman
  01:56:55 - 01:58:44 - Ruud Verstraaten
  01:58:44 - 01:58:51 - Mark Slinkman
  01:58:51 - 01:59:18 - Alex ten Westeneind
  01:59:18 - 01:59:32 - Mark Slinkman
  01:59:32 - 01:59:51 - Marlou Van Grinsven-Peters
  01:59:52 - 01:59:56 - Mark Slinkman
  01:59:56 - 01:59:59 - Ruud Verstraaten
  01:59:59 - 02:00:02 - Mark Slinkman
  02:00:03 - 02:00:43 - Dave van Loon
  02:00:43 - 02:00:44 - Mark Slinkman
  02:00:44 - 02:00:45 - Dave van Loon
  02:00:45 - 02:01:07 - Ruud Verstraaten
  02:01:07 - 02:01:08 - Mark Slinkman
  02:01:08 - 02:02:29 - Dave van Loon
  02:02:29 - 02:02:34 - Mark Slinkman
  02:02:34 - 02:03:01 - Remco Hammer
  02:03:02 - 02:03:05 - Mark Slinkman
  02:03:05 - 02:04:22 - Florian Gödderz
  02:04:23 - 02:04:27 - Mark Slinkman
  02:04:27 - 02:05:13 - Lesley Albers
  02:05:13 - 02:05:17 - Mark Slinkman
  02:05:17 - 02:06:58 - Alex ten Westeneind
  02:06:59 - 02:07:06 - Mark Slinkman
  02:07:06 - 02:07:28 - Ruud Verstraaten
  02:07:28 - 02:08:40 - Mark Slinkman
 18. 6.f

  Het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) geeft inzicht in de belangrijkste risico’s binnen de veiligheidsregio. Hierbij horen risico's zoals bijvoorbeeld bedreiging van de volksgezondheid en de gevolgen van extreem weer. Het risicoprofiel wordt aan alle gemeenteraden voorgelegd. De raden kunnen dit risicoprofiel aanvullen met risico’s die zij zelf onderkennen. Ook wordt er een beleidsplan voorgelegd. Het beleidsplan beschrijft de koers van de veiligheidsregio voor de komende vier jaar. Er is aandacht voor een sterk netwerk en het doorontwikkelen van informatiemanagement.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B057 Concept Regionaal beleidsplan 2024/2027 en regionaal risicoprofiel 2024 VRGZ
  02:08:19 - 02:08:40 - Mark Slinkman
  02:09:34 - 02:10:43 - Hans Peters
  02:10:45 - 02:10:47 - Hans Peters
  02:10:49 - 02:10:50 - Jelbrich de Vries
  02:10:50 - 02:10:52 - Hans Peters
  02:10:52 - 02:10:57 - Jelbrich de Vries
  02:10:57 - 02:11:00 - Hans Peters
  02:11:00 - 02:11:44 - Jelbrich de Vries
  02:11:48 - 02:11:51 - Hans Peters
  02:11:53 - 02:12:15 - William Janssen
  02:12:19 - 02:12:22 - Hans Peters
  02:12:22 - 02:13:04 - Sylvia Fleuren
  02:13:06 - 02:13:09 - Hans Peters
  02:13:09 - 02:13:34 - Ellen van Broekhoven
  02:13:36 - 02:13:39 - Hans Peters
  02:13:39 - 02:14:26 - Remco Hammer
  02:14:28 - 02:14:33 - Hans Peters
  02:14:33 - 02:17:27 - Lesley Albers
  02:17:27 - 02:17:32 - Hans Peters
  02:17:32 - 02:18:24 - Alex ten Westeneind
  02:18:28 - 02:21:48 - Mark Slinkman
  02:21:49 - 02:22:05 - Hans Peters
  02:22:06 - 02:22:27 - Sylvia Fleuren
  02:22:31 - 02:22:39 - Hans Peters
  02:22:39 - 02:23:07 - Mark Slinkman
  02:23:07 - 02:23:10 - Hans Peters
  02:23:10 - 02:23:24 - Lesley Albers
  02:23:24 - 02:23:27 - Mark Slinkman
  02:23:27 - 02:23:30 - Hans Peters
  02:23:30 - 02:23:40 - Mark Slinkman
  02:23:43 - 02:23:44 - Lesley Albers
  02:23:45 - 02:23:46 - Mark Slinkman
  02:23:46 - 02:23:59 - Hans Peters
  02:24:02 - 02:24:07 - Hans Peters
  02:24:38 - 02:25:27 - Mark Slinkman
 19. 6.g

  In december 2022 is er een inspectie uitgevoerd aan de gemeentelijke panden voor de periode 2023-2032. Tijdens deze inspectie is er extra aandacht besteed aan veiligheid en duurzaamheid. Dit heeft geleid tot het onderhoudsplan 2023-2032 voor planmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen. De raad wordt gevraagd het onderhoudsplan vast te stellen.

  Moties

  Soort   Nummer Titel
  Moties 2023-M016 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B058 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025
  02:24:51 - 02:25:27 - Mark Slinkman
  02:25:28 - 02:26:50 - Remco Hammer
  02:26:51 - 02:26:55 - Mark Slinkman
  02:26:58 - 02:28:36 - Ria Barber
  02:28:36 - 02:28:43 - Mark Slinkman
  02:28:43 - 02:29:22 - Marlou Van Grinsven-Peters
  02:29:22 - 02:29:28 - Mark Slinkman
  02:29:28 - 02:30:39 - Remco Hammer
  02:30:40 - 02:30:43 - Mark Slinkman
  02:30:43 - 02:31:02 - Marlou Van Grinsven-Peters
  02:31:02 - 02:31:06 - Mark Slinkman
  02:31:06 - 02:31:44 - Wiebo Kersten
  02:31:44 - 02:31:47 - Mark Slinkman
  02:31:47 - 02:33:25 - Sylvia Fleuren
  02:33:26 - 02:33:29 - Mark Slinkman
  02:33:29 - 02:34:09 - Ellen van Broekhoven
  02:34:09 - 02:34:11 - Mark Slinkman
  02:34:11 - 02:34:34 - Remco Hammer
  02:34:35 - 02:34:37 - Mark Slinkman
  02:34:41 - 02:35:54 - Rona Vree
  02:35:56 - 02:35:59 - Mark Slinkman
  02:36:01 - 02:39:04 - Ria Barber
  02:39:04 - 02:39:10 - Mark Slinkman
  02:39:10 - 02:40:03 - Marlou Van Grinsven-Peters
  02:40:03 - 02:40:11 - Remco Hammer
  02:40:11 - 02:40:13 - Marlou Van Grinsven-Peters
  02:40:13 - 02:40:14 - Mark Slinkman
  02:40:14 - 02:40:17 - Remco Hammer
  02:40:17 - 02:40:18 - Mark Slinkman
  02:40:18 - 02:40:23 - Remco Hammer
  02:40:23 - 02:40:29 - Mark Slinkman
  02:40:29 - 02:40:45 - Ellen van Broekhoven
  02:40:46 - 02:41:02 - Remco Hammer
  02:41:02 - 02:41:03 - Marlou Van Grinsven-Peters
  02:41:03 - 02:41:41 - Mark Slinkman
  02:41:41 - 02:41:42 - Marlou Van Grinsven-Peters
  02:41:45 - 02:41:46 - Wiebo Kersten
  02:41:46 - 02:41:48 - Mark Slinkman
  02:41:48 - 02:42:19 - Wiebo Kersten
  02:42:19 - 02:42:24 - Mark Slinkman
  02:42:24 - 02:42:25 - Wiebo Kersten
  02:42:25 - 02:42:27 - Remco Hammer
  02:42:27 - 02:42:29 - Mark Slinkman
  02:42:29 - 02:42:51 - Sylvia Fleuren
  02:42:53 - 02:43:01 - Remco Hammer
  02:43:01 - 02:43:09 - Mark Slinkman
  02:43:09 - 02:43:34 - Remco Hammer
  02:43:34 - 02:43:38 - Mark Slinkman
  02:43:38 - 02:43:51 - Rona Vree
  02:43:51 - 02:43:57 - Mark Slinkman
  02:44:05 - 02:44:28 - Ria Barber
  02:44:29 - 02:45:35 - Mark Slinkman
  02:45:35 - 02:45:50 - Hennie Eikholt
  02:45:52 - 02:45:54 - Mark Slinkman
  02:45:54 - 02:46:16 - Jos Verstegen
  02:46:16 - 02:47:08 - Mark Slinkman
 20. 6.h

  De gemeenteraad heeft al meerdere malen gesproken over de besteding van de algemene reserve (de spaarpot) van de gemeente.  De gemeenteraad is al jaren van mening dat de algemene reserve hoog is. De stand per 31 december 2023 is naar verwachting bijna 30 miljoen euro. Tijdens een overleg in juni is gesproken over de gewenste hoogte van de algemene reserve en over de voorwaarden waaraan uitgaven moeten voldoen. Bijvoorbeeld investeringen die over een langere periode geld opleveren of besparen. De voorwaarden worden vastgelegd in een raadsbesluit. Toekomstige bestedingen uit de algemene reserve worden dan getoetst aan deze voorwaarden.

  Raadsvoorstellen

  Soort   Nummer Titel
  Raadsvoorstellen 2023-B060 Kaders en Uitgangspunten Besteding Algemene Reserve
  02:46:20 - 02:47:08 - Mark Slinkman
  02:47:08 - 02:48:53 - Jos Verstegen
  02:48:53 - 02:48:56 - Mark Slinkman
  02:48:56 - 02:49:48 - Hennie Eikholt
  02:49:48 - 02:49:56 - Mark Slinkman
  02:49:56 - 02:51:46 - Sylvia Fleuren
  02:51:46 - 02:51:52 - Mark Slinkman
  02:51:52 - 02:52:20 - Caroline de Greeff
  02:52:21 - 02:52:25 - Mark Slinkman
  02:52:26 - 02:53:30 - Ria Barber
  02:53:30 - 02:53:32 - Hennie Eikholt
  02:53:32 - 02:53:33 - Mark Slinkman
  02:53:33 - 02:54:14 - Hennie Eikholt
  02:54:14 - 02:54:16 - Mark Slinkman
  02:54:16 - 02:54:19 - Ria Barber
  02:54:27 - 02:54:57 - Ria Barber
  02:54:57 - 02:55:02 - Caroline de Greeff
  02:55:02 - 02:55:03 - Ria Barber
  02:55:04 - 02:55:28 - Jos Verstegen
  02:55:28 - 02:55:39 - Mark Slinkman
  02:55:39 - 02:55:43 - Ellen van Broekhoven
  02:55:43 - 02:55:44 - Mark Slinkman
  02:55:44 - 02:55:45 - Jos Verstegen
  02:55:45 - 02:55:50 - Ellen van Broekhoven
  02:55:50 - 02:55:51 - Jos Verstegen
  02:55:51 - 02:56:00 - Mark Slinkman
  02:56:00 - 02:56:08 - Ria Barber
  02:56:09 - 02:56:15 - Jos Verstegen
  02:56:15 - 02:56:17 - Mark Slinkman
  02:56:17 - 02:56:27 - Jos Verstegen
  02:56:27 - 02:56:30 - Mark Slinkman
  02:56:30 - 02:56:40 - Hennie Eikholt
  02:56:40 - 02:57:13 - Mark Slinkman
  02:57:13 - 02:58:01 - Sylvia Fleuren
  02:58:03 - 02:58:40 - Mark Slinkman
 21. 7

  02:58:08 - 02:58:40 - Mark Slinkman
  02:58:40 - 02:59:04 - Sylvia Fleuren
  02:59:04 - 02:59:11 - Mark Slinkman
  02:59:11 - 02:59:28 - Remco Hammer
  02:59:28 - 03:00:37 - Mark Slinkman
 22. 7.a

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 05 Aanbieding tussenrapportage MGR Rijk van Nijmegen
  Ingekomen stukken 01 Artikel inzake Fukushima en duurzaamheid windmolens
  Ingekomen stukken 04 Artikel: Children in Europe at risk of terror manifestation
  Ingekomen stukken 13 Bezwaar tegen gebruik maken parkeerterrein Lidl door Wijnbouwcentrum
  Ingekomen stukken 02 BNG Bank Erfgoedprijs 2024
  Ingekomen stukken 06 GGD besluiten Algemeen Bestuur inzake jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en programmabegroting 2024
  Ingekomen stukken 07 GMR Adviesbrieven aan Algemeen Bestuur en raad
  Ingekomen stukken 10 Jaarverslag Via Natura 2022
  Ingekomen stukken 09 Loonsverhogingen CAO VVT
  Ingekomen stukken 11 Stemwijzer Plan Duurzaam Sociaal Nederland
  Ingekomen stukken 03 Verzoek geef geen goedkeuring aan stedenbouwkundigplan - Dekkerswald kan nog een mooi project worden
  Ingekomen stukken 08 VRGZ Raadsbrief reactie op zienswijzen begroting en jaarstukken
  Ingekomen stukken 12 Windmolens zijn niet duurzaam
 23. 7.b

  Ingekomen stukken

  Soort   Nummer Titel
  Ingekomen stukken 03 Brief namens gedupeerden kinderen toeslagaffaire
  Ingekomen stukken 05 De Wereldbuur rondt af op Dekkerswald
  Ingekomen stukken 04 Mail inzake beleid detailhandel industrieterrein/kringloop Groesbeek
  Ingekomen stukken 01 Verzoek terugdraaien bouwplannen Dekkerswald - n.a.v. Carrousel inzake Dekkerswald
 24. 7.c
  In handen van het college stellen voor een voorstel of informatienota aan de raad
 25. 7.d
  Ander behandelvoorstel
 26. 8

  Door het college ter kennisname aan de raad toegezonden schriftelijke informatie.

  Informatienota's en memo's

  Soort   Nummer Titel
  Informatienota's en memo's 2023-I075 Brede SPUK aanvraag 2024 - 2026
  Informatienota's en memo's 2023-I072 Evaluatie nota participatie 2023
  Informatienota's en memo's 2023-I074 Jaarrekening 2022 BVO DRAN
  Informatienota's en memo's 2023-I073 Ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie DAC-terrein Groesbeek
  02:59:58 - 03:00:37 - Mark Slinkman
 27. 9

  Vergaderverslagen

  Soort   Titel
  Vergaderverslagen   Verslag carrouselvergadering 14 september 2023
  Vergaderverslagen   Verslag raadsvergadering 21 september 2023
  03:00:05 - 03:00:37 - Mark Slinkman
 28. 10

  Gelegenheid voor portefeuillehouders om de raad te informeren over over actuele onderwerpen.

  03:00:16 - 03:00:37 - Mark Slinkman
  03:00:38 - 03:01:09 - Erik Weijers
  03:01:09 - 03:01:18 - Mark Slinkman
  03:01:18 - 03:02:14 - Jelbrich de Vries
  03:02:14 - 03:02:31 - Mark Slinkman
  03:02:31 - 03:02:59 - Erik Weijers
  03:03:00 - 03:03:21 - Mark Slinkman
  03:03:21 - 03:04:51 - Ria Barber
  03:04:52 - 03:05:02 - Mark Slinkman
  03:05:07 - 03:06:01 - Irma van de Scheur
  03:06:01 - 03:06:23 - Mark Slinkman
 29. 11

  Gelegenheid voor raadsleden om mondelinge vragen te stellen over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan.

  03:06:06 - 03:06:23 - Mark Slinkman
 30. 12

  Gelegenheid voor mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen

  03:06:13 - 03:06:23 - Mark Slinkman
  03:06:24 - 03:07:10 - Lesley Albers
  03:07:10 - 03:07:14 - Mark Slinkman
 31. 13

  03:07:14 - 03:07:14 - Mark Slinkman