Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mark Slinkman
Toelichting

Dit is een concept-agenda. Het Presidium neemt op 1 juni 2023 een besluit over de wijze van agendering van de onderwerpen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen en trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4

  Gelegenheid voor het publiek  om in te spreken over geagendeerde onderwerpen.
  Insprekers kunnen zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffie (griffie@bergendal.nl).

 5. 5
  Hamerstukken
 6. 5.a

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Beëindigen verbranden van snoeihout
 7. 5.b

  De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van inwoners in de regio. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de jaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 van de GGD Gelderland-Zuid.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Jaarverantwoording 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland Zuid
 8. 5.c

  In de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem en Nijmegen (BVO-DRAN) werken gemeenten in de regio sinds 2016 samen aan goed en betaalbaar doelgroepenvervoer. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024-2027.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 incl. gewijzigde begroting 2023 BVO DRAN
 9. 5.d

  In 2021 zijn de 18 gemeenten in de regio Arnhem/Nijmegen samen in een nieuwe gemeenschappelijke regeling gestapt: de Groene Metropoolregio. De nieuwe regeling moet de regionale samenwerking versterken via vijf grote opgaven, die gaan over bijvoorbeeld toerisme, wonen, werk, verkeer en duurzaamheid. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarrekening 2022 en de begroting 2024.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel zienswijze jaarrekening 2022 en begroting 2024 - 2027 Groene Metropoolregio
 10. 5.e

  Onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) vallen verschillende diensten. Denk daarbij aan de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), Geneeskundige Hulpverlening Organisatie Regio Gelderland-Zuid (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De VRGZ werkt ook samen met GGD, politie en gemeenten. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de jaarstukken 2022 en de begroting 2024.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Zienswijze jaarrekening 2022 en begroting 2024 VRGZ
 11. 5.f

  De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is een samenwerking van meerdere gemeenten in het Rijk van Nijmegen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Zienswijze Jaarstukken 2022, gewijzigde begroting 2023 en begroting 2024 - 2027 MGR
 12. 6
  Bespreekstukken
 13. 6.a

  De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verleent alle vergunningen als het gaat om milieu en bouwen. Ook geeft de ODRN inwoners en ondernemers advies bij het bouwen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  ODRN Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023, begroting 2024
 14. 6.b

  In december 2022 heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld voor het project Herwendaalsehoek in Groesbeek. Door de raad zijn toen vragen gesteld over de gevolgen van prijsstijgingen voor de andere civiele projecten. Het college heeft toen aangegeven dat deze prijsstijgingen voor bijna alle civiele projecten gelden. Deze projecten zijn verdeeld in 2 categorieën: riolering en openbare ruimte. Met openbare ruimte worden bijvoorbeeld wegen, groen, openbare verlichting en speelvoorzieningen bedoeld.

  De prijzen voor rioolbuizen, asfalt stenen en andere betonproducten zijn flink gestegen. Hiervoor zijn verschillende redenen. Door deze prijsstijgingen moeten meer kosten worden gemaakt dan eerder is ingeschat. Voor het jaar 2023 is 1,2 miljoen euro extra nodig voor de voorbereiding en uitvoering van 21 projecten. Daarnaast wordt de raad gevraagd om voor twee andere projecten extra geld beschikbaar te stellen. Dit heeft niet zozeer met de prijsstijging te maken, maar met wijzigingen van het project. Het gaat om de projecten  ‘Bongerdstraat in Beek’ (€ 285.000,- extra) en ‘Centrumgebied Ooij (€ 295.400,- extra). 

  De meeste projecten zijn al in voorbereiding. Het extra geld is nodig om hier mee verder te kunnen.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Kostenstijging civiele projecten 2023
 15. 6.c

  De MARN is de gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen. Dit is een samenwerking van 8 gemeenten in de regio op het gebied van milieu. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de jaarstukken 2022 en de begroting 2024.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  MARN Jaarrekening 2022, Begroting 2024 incl meerjarenraming
 16. 7
  Ingekomen stukken
 17. 7.a

  Ingekomen stukken

  Titel
  Aankondiging Rekenkameronderzoek naar klachtenafhandeling Berg en Dal
  Aanvullende mail Nederland voor Soedan
  Aanvulling verzoek noodverordening tijdelijk afsluiten wegen motorrijders
  Advies Vallen, opstaan en weer doorgaan. Leren in transities.
  Advies van Regioagendacommissie aan Algemeen Bestuur GMR
  Brief inzake drugscriminaliteit en drugsgebruik
  Escalatie ten gevolge van overlast motorrijders en bewust dubieus beleid
  Input Re-integratieverordening Participatiewet - jobcoaching
  Mail inzake Problematiek asiel en migratie
  Mail inzake proces actualiseren meerjarenstrategie 2024-2027 GGD
  Motie Behoud herten in park
  Nederland voor Soedan gemeente Berg en Dal
  NEFOM: Interviews op radio, tv en krant inzake overlast motorrijders
  Noodkreet om zorgplicht inzake door motorrijdersoverlast gezondheidsschade burgers
  Stikstofrechten voor festivals Leisurelands B.V.
  Verzoek om het uitspreken van een motie tegen wethouder inzake verkeersbesluit motorrijders
  Wetsvoorstel politieke partijen - uitspraak zaak De Mos - bekwaamheid en geschiktheid politieke ambtsdragers
 18. 7.b

  Ingekomen stukken

  Titel
  Aanbiedingsbrief feitenlijst Werkbedrijf Q1
  Aanvullend schrijven inzake verzoek namens omwonenden Holthurnsche Hof inzake parkeerafwikkeling
  Begrotingscirculaire 2024 Provincie Gelderland
  Beroep bestemmingsplan Groen Groesbeek
  Beroepschrift en voorlopige voorziening inzake besluit ontgrondingsvergunning
  Brief inzake Bezuiniging armoedebeleid
  Brief omwonenden TV Berg en Dal over Koersdocument accommodatiebeleid
  Reactie op presentatie concept bouwplannen Dekkerswald
  Uitbreiding terrein Kegro Deuren in samenhang met verplaatsen bedrijfslocatie Aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek
  Verzoek om informatie/contactgegevens inzake kopen of huren woning en perceel van derden
  Verzoek veiligheid borgen en optreden bij overtreding wetten en regels
 19. 7.c

  Ingekomen stukken

  Titel
  Groene Metropoolregio Concept jaarstukken 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027
  Zienswijze 1 - ontwerpbestemmingsplan 'Herinrichting Ooijse Graaf'
  Zienswijze 10 - Ontwerp Bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
  Zienswijze 2 - Ontwerp Bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
  Zienswijze 3 - Ontwerp Bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
  Zienswijze 4 - Pro forma zienswijze ontwerp bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
  Zienswijze 5 - Ontwerp Bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
  Zienswijze 6 - Ontwerp Bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
  Zienswijze 7 - Ontwerp Bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
  Zienswijze 8 - Ontwerp Bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
  Zienswijze 9 - Ontwerp Bestemmingsplan Herinrichting Ooijse Graaf
 20. 7.d

  Ingekomen stukken

  Titel
  Brief inzake verzoek om informatie over integriteitskwesties met mogelijk Woo verzoek
  Standpunt natuurorganisaties Zonnepark Lagewald
 21. 8

  Door het college ter kennisname aan de raad toegezonden schriftelijke informatie.

  Informatienota's en memo's

  Titel
  Beantwoording motie Sport-, kunst- en cultuurvoucher voor jongeren van 4 t/m 12 jaar
  Beantwoording motie Stappenplan naar gemeentelijke onderwijsvisie
  Het treffen van extra maatregelen tot behoud van de populatie reptielen in de Spoorkuil
  Informatienota huisvestingsverordening 2024 update juni
  Jaarverantwoording toezicht- en handhaving kinderopvang 2022
  Jaarverslag leerplicht Berg en Dal 2021-2022
  Memo beantwoording raadsvragen Vijverhof
  Memo Status motie Geef de boeren perspectief
  Memo Toetreden tot Schone Lucht Akkoord
  Regionaal VTH-beleid 2023-2026
  Voortgang bestemmingsplan Knapheideweg Groen
  Woningbouwontwikkeling locatie Sint Antoniusweg, Breedeweg
 22. 9
  Vaststellen van de verslagen van de carrousel- en raadsvergadering
 23. 10

  Gelegenheid voor portefeuillehouders om de raad te informeren over over actuele onderwerpen.

 24. 11

  Gelegenheid voor raadsleden om mondelinge vragen te stellen over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan.

 25. 12

  Gelegenheid voor mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers aan werk- en klankbordgroepen

 26. 13
  Sluiting